Viši/a namještenik/ca I – portir/ka u Odjeljenju za protokol,