Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika u Skupštini i određene poslove za klubove poslanika.

Zaposleni u Službi učestvuju u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine, sjednica odbora i Kolegijuma predsjednika Skupštine. Izrađuju i tekstove usvojenih zakona i pripremaju ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore radi proglašavanja i objavljivanja. Takođe vrše stručne i druge poslove u vezi sa pripremom predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika odbora i poslanika, kao i poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje.

Pored toga, Služba Skupštine vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa funkcionera u Skupštini i službenika i namještenika u Službi Skupštine, poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske, kao i brojne druge poslove.

Organizacija Službe Skupštine, sistematizacija poslova i zadataka, opis poslova i zadataka organizacionih jedinica i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta uređuju se tako da obezbjeđuju kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka za Skupštinu, radna tijela Skupštine i poslanike, u vršenju njihovih funkcija.

 

VIZIJA, MISIJA, PRINCIPI I VRIJEDNOSTI

 

Vizije Službe Skupštine:

Služba Skupštine obavlja poslove na visoko kvalitetan način primjenjujući najbolje parlamentarne prakse u sistemu koji uvažava principe i vrijednosti savremene demokratije. Služba predstavlja pouzdan izvor informacija i uživa povjerenje kako poslanika, tako i stručne i šire javnosti. Njeni zaposleni su svjesni značaja posla koji obavljaju i ponosni što rade u Službi Skupštine. 

Misija:

Služba Skupštine raspolaže svim potrebnim znanjima, vještinama, materijalnim i drugim uslovima za rad. Služba teži kontinuiranom učenju, razvoju i unapređivanju, istovremeno vodeći računa o institucionalnom kontinuitetu. Služba podstiče pozitivnu organizacionu klimu i brine o ugledu u javnosti, njegujući i promovišući demokratske vrijednosti i duh parlamentarizma.   

Principi i vrijednosti Službe Skupštine:

Vrijednosti demokratije i parlamentarizma - Služba daje snažan doprinos jačanju demokratskih procesa i institucija, kao i vrijednostima parlamentarizma;
Profesionalizam - Služba se pridržava visokih standarda u obavljanju posla i u potpunosti je posvećena i nepristrasna u odnosu prema korisnicima;
Transparentnost i otvorenost - Informacije u vezi sa Službom i njenim radom su lako dostupne svim građanima. Služba Skupštine ima proaktivan pristup u objavljivanju informacija, otvorena je prema svim građanima i spremna na saradnju o svim pitanjima od javnog interesa;
Integritet - Zaposleni u Službi Skupštine savjesno i odgovorno obavljaju poslove i ponašaju se na način koji jača ugled Skupštine, stvara i održava povjerenje građanima na visokom nivou.

Organizacione jedinice Službe Skupštine:

1. Kabinet predsjednika Skupštine
2. Kancelarija generalnog sekretara
3. Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine
4. Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu
5. Odjeljenje za odnose sa javnošću
6. Odjeljenje za protokol
7. Odjeljenje za internu reviziju
8. Služba kadrovskih i opštih poslova
9. Služba za finansijske poslove, poslove materijalnog knjigovodstva i održavanja i poslove javnih nabavki

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, obrazuju se:

1. Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela

- Sekretarijat Ustavnog odbora
- Sekretarijat Zakonodavnog odbora
- Sekretarijat Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
- Sekretarijat Odbora za bezbjednost i odbranu
- Sekretarijat Odbora za međunarodne odnose i iseljenike
- Sekretarijat Odbora za evropske integracije
- Sekretarijat Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
- Sekretarijat Odbora za ljudska prava i slobode
- Sekretarijat Odbora za rodnu ravnopravnost
- Sekretarijat Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje
- Sekretarijat Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport
- Sekretarijat Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje
- Sekretarijat Odbora za antikorupciju
- Sekretarijat Administrativnog odbora
- Sekretarijat Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

2. Odsjek za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa

U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Parlamentarni institut

- Istraživački centar
- Bibliotečko-dokumentalistički centar
- Edukativni centar

2. Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije
3. Odsjek za snimanje i emitovanje sjednica


U Službi kadrovskih i opštih poslova, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
2. Biro opštih poslova
3. Pisarnica                                                                                                                                     

U Službi za finansijske poslove, poslove materijalnog knjigovodstva i održavanja i poslove javnih nabavki, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:


1. Biro finansijskih poslova
2. Biro materijalnog knjigovodstva i službe održavanja
3. Biro za javne nabavke