Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika u Skupštini i određene poslove za klubove poslanika.

Zaposleni u Službi učestvuju u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine, sjednica odbora i Kolegijuma predsjednika Skupštine. Izrađuju i tekstove usvojenih zakona i pripremaju ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore radi proglašavanja i objavljivanja. Takođe vrše stručne i druge poslove i vezi sa pripremom predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika odbora i poslanika, kao i poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje.

Pored toga Služba Skupštine vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog donosa funkcionera u Skupštini i službenika i namještenika u Službi Skupštine, poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske, kao i brojne druge poslove.

Organizacija Službe Skupštine, sistematizacija poslova i zadataka, opis poslova i zadataka organizacionih jedinica i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta uređuju se tako da obezbjeđuju kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka za Skupštinu, radna tijela Skupštine i poslanike, u vršenju njihovih funkcija.

Vizija, misija, principi i vrijednosti

Vizije Službe Skupštine:

Služba Skupštine obavlja poslove na visoko kvalitetan način primjenjujući najbolje parlamentarne prakse u sistemu koji uvažava principe i vrijednosti savremene demokratije. Služba predstavlja pouzdan izvor informacija i uživa povjerenje kako poslanika, tako i stručne i šire javnosti. Njeni zaposleni su svjesni značaja posla koji obavljaju i ponosni što rade u Službi Skupštine. 

Misija:

Služba Skupštine raspolaže svim potrebnim znanjima, vještinama, materijalnim i drugim uslovima za rad. Služba teži kontinuiranom učenju, razvoju i unapređivanju, istovremeno vodeći računa o institucionalnom kontinuitetu. Služba podstiče pozitivnu organizacionu klimu i brine o ugledu u javnosti, njegujući i promovišući demokratske vrijednosti i duh parlamentarizma.   

Principi i vrijednosti Službe Skupštine:

  • Vrijednosti demokratije i parlamentarizma – Služba daje snažan doprinos jačanju demokratskih procesa i institucija, kao i vrijednostima parlamentarizma;

  • Profesionalizam – Služba se pridržava visokih standarda u obavljanju posla i u potpunosti je posvećena i nepristrasna u odnosu prema korisnicima;

  • Transparentnost i otvorenost – Informacije u vezi sa Službom i njenim radom su lako dostupne svim građanima. Služba Skupštine ima proaktivan pristup u objavljivanju informacija, otvorena je prema svim građanima i spremna na saradnju o svim pitanjima od javnog interesa;

  • Integritet – Zaposleni u Službi Skupštine savjesno i odgovorno obavljaju poslove i ponašaju se na način koji jača ugled Skupštine, stvara i održava povjerenje građanima na visokom nivou. 

Organizacione jedinice Službe Skupštine:

  1. Kabinet predsjednika Skupštine,
  2. Kancelarija generalnog sekretara,
  3. Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine,
  4. Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu,
  5. Odjeljenje za odnose sa javnošću i protokol,
  6. Odjeljenje za internu reviziju,
  7. Služba za ljudske resurse i opšte poslove.

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, obrazuju se:

 1. Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela
 2. Odsjek za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa

U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Parlamentarni institut
    - Istraživački centar
    - Bibliotečko-dokumentaristički centar
    - Edukativni centar
2. Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije
3. Odsjek za snimanje i emitovanje sjednica


U Službi za ljudske resurse i opšte poslove, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
2. Biro pravnih poslova
3. Biro finansijskih poslova
4. Biro materijalnog knjigovodstva i službe održavanja
5. Biro za javne nabavke
6. Pisarnica