srijeda, 26 jul 2017 09:42

Četrnaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Četrnaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati.

Prečišćeni dnevni red

 

 1. Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda;
 2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta evrope o prevenciji terorizma;
 5. Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama;
 6. Predlog zakona o Vojsci Crne Gore;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
 8. Predlog zakona o hemikalijama;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija;
 11. Predlog zakona o Prijestonici;
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom;
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;
 15. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
 16. Predlog fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020. godine;
 17. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore;
 18. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2016. godinu;
 19. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2016. godinu;
 20. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2016. godinu;
 21. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, broj 22/17);
 22. Mišljenje sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Predloga za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1 stav 2 tačka 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 30/17);
 1. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske („Službeni list CG - Međunarodni ugovori“, broj 4/17);
 2. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78 stav 2 u dijelu koji glasi „minuli rad“ Zakona o radu („Službeni list CG, br.49/08, 59/11, 66/12 i 31/14“) i odredbe člana 15 stav 1 tačka 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br.16/16, 83/16 i 21/17);
 3. Izvještaj sa predlogom o davanju odobrenja da se protiv Milana Kneževića, Milutina Đukanovića, Marine Jočić i Branka Radulovića, poslanika u Skupštini Crne Gore može pokrenuti krivični postupak, i
 4. Izbori i imenovanja.

Dnevni red

1. Predlog Zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda;
2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima;
4. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta Evrope o prevenciji terorizma;
5. Predlog Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama;
6. Predlog zakona o Vojsci Crne Gore;
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
8. Predlog Zakona o hemikalijama;
9. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima;
10. Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija;
11. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2016. godinu;
12. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2016. godinu;
13. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2016. godinu;
14. Izbori i imenovanja.

 

pdfSaziv

Opširnije o sjednici