Print this page
petak, 22 mart 2019 13:22

Četvrta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Četvrta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedeljak, 1. aprila, sa početkom u 11.00 sati.

Prečišćeni dnevni red

 1. Predlog zakona o porezu na nepokretnosti;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu;
 4. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokaclje „Sektor 5";
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju;
 7. Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti;
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu Državnosti Crne Gore;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije;
 10. Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji;
 11. Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti;
 12. Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima;
 13. Predlog zakona o medicinskim sredstvima;
 14. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola;
 15. Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
 16. Predlog zakona o mladima;
 17. Predlog odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;
 18. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2018. godinu;
 19. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Crne Gore ("Službeni list CG", broj 34/91);
 20. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 12 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 53/14);
 21. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Predloga za ocjenu ustavnosti odredbe člana 42 stav 1 tačka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/43, 6/14, 60/4,10/15, 44/15, 42/16 i 55/16);
 22. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za poktretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list CG", broj 73/17);
 23. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu ("Službeni list CG", br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 44/18);

24.Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "službeni list cg", br. 20/11,28/12,8/15 i 47/17) i

 1. Izbori i imenovanja.

DNEVNI RED:

 1. Predlog zakona o porezu na nepokretnosti
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju
 6. Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije
 9. Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji
 10. Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti
 11. Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima
 12. Predlog zakona o medicinskim sredstvima
 13. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola
 14. Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
 15. Predlog zakona o mladima
 16. Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
 18. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2018. godinu
 19. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Crne Gore("Službeni list CG", broj 34/91)
 20. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 12 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 53/14)
 21. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za ocjenu ustavnosti odredbe clana 42 stav 1 tacka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/43, 6/14, 60/4,10/15, 44/15, 42/16 i 55/16)
 22. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za poktretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list CG", broj 73/17)
 23. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu("Službeni list CG", br 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 44/18)
 24. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11,28/12,8/15 i 47/17 )
 25. Izbori i imenovanja.

YouTube