petak, 28 decembar 2018 22:44

Završena Osma sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Trećeg dana Osme sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, poslanici su usvojili: Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu, Predloge finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, Agencije za ljekove i medicinska sredstva, Agencije za elektronske medije, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe) broj 151, Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

 

YouTube 

Osma sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini - prvi dan 

Osma sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini - drugi dan