Print this page
petak, 27 jul 2018 17:38

Završena Dvanaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Petog dana Dvanaeste sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini poslanici su usvojili: Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mladima, Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije".

Skupština je utvrdila Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 9 st. 1 i 2 Zakona o privrednoj komori Crne Gore („Službeni list CG“, broj 1/18), Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 236 ST. 7, 8 I 9 Zakona o prekršajima („Službeni list CG“, broj 1/11, 39/11, 32/14, 3/17 i 51/17), Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 231 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list CG“, br. 57/09,49/10,47/14,2/15,35/15 i 58/15), Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 37 stav 1 tačka 5, člana 38 stav 1 tačka 2, člana 40 stav 5, člana 47 stav 1 tač. 7 i 11, člana 49 st. 3 i 7, člana 52 stav 2, člana 58 stav 4 tačka 5, člana 59 tačka 4, člana 94 tačka 2 alineja 1, čl. 107 i 116, člana 117 stav 3, člana 145 tačka 11 i člana 203 stav 2 Zakona o Vojsci Crne Gore ("Službeni list CG", broj 51/17) i Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 99 i 100 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 12/18).

U okviru tačke Izbori i imenovanja Skupština je imenovala Veselina Veljovića za direktora Uprave policije. Takođe, imenovana su i četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore i to: Milorad Jovović, Ruždija Tuzović, Nikola Milović i Zorica Kalezić.

Za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izabrani su: Ervin Duraković, Arta Hoxha, Mersad Latić, Syle Rugova, Senad Gačević, Zvonimir Deković, Ana Popović, Đorđe Brujić, Sabrija Vulić, Admir Adrović, Bujar Hasangjekaj i Igor Vučinić, a za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima izabrana je Tamara Pešić.

Galerija fotografija