srijeda, 17 april 2019 14:34

Održana 46. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio i većinom glasova (šest glasova ,,za” i jedan glas ,,uzdržan”) usvojio Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra zdravlja Kenana Hrapovića na temu ,,Funkcionisanje instituta izabranog tima ili izabranog doktora“.

Takođe, Odbor je razmotrio i većinom glasova (šest glasova ,,za” i jedan glas ,,protiv”) usvojio Predlog zaključaka sa predmetnog kontrolnog saslušanja.

U okviru tačke ,,Tekuća pitanja", Odbor se, shodno Planu rada Odbora za 2019. godinu, saglasio da se studijska posjeta Republici Hrvatskoj realizuje do kraja drugog kvartala tekuće godine.

Takođe, u okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa aktivnostima predsjednika Odbora i pojedinih članova Odbora.

Odbor je usvojio zapisnike sa 40. 41. 42. 43. i 45. sjednice Odbora.