Razmotren amandman na Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Odbor razmotrio Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Razmotrena predstavka kojom se iniciraju kontrolna saslušanja

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36".

Održano konsultativno saslušanje - rasprava na temu: „Trenutno stanje segmenata životne sredine rijeke Tare“

Odbor razmotrio jedan Predlog odluke i podnio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Strana 1 od 10