utorak, 12 mart 2019 11:45

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sastao se sa predsjednikom Društva za zaštitu prava životinja

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje prof. dr Petar Ivanović susreo se sa predsjednikom NVO Društvo za zaštitu prava životinja „Galop“ Dušanom Pajovićem.

Predsjednik Društva informisao je predsjednika Odbora o kampanji čiji je cilj zakonska zabrana postojanja farmi krzna u Crnoj Gori, koja će biti vođena u saradnji sa organizacijom „PETA Deutchland“.  Saopštio je da je veliki broj država u Evropi i regionu, zabranio farme krzna, pa postoji zabrinutost da će se postojeće farme preseliti u Crnu Goru. Istakao je da je, prema dostupnim podacima, industrija krzna peti najveći ekološki zagađivač u svijetu. Naveo je i da su planirane aktivnosti u svrhu informisanja javnosti o negativnim uticajima i neetičnosti uzgajanja životinja radi krzna.

Predstavnica „PETA Deutchland“, Maida Šabeta, upoznala je da u regionu najnaprednije zakonodavstvo u ovoj oblasti ima Republika Srbija. Navela je primjere uporedne prakse država članica Evropske unije, navodeći primjere Holandije, Njemačke i Švajcarke, kao i negativno iskustvo Poljske. Ukazala je i na ekonomske posljedice ukoliko se farme krzna ne zabrane. Govorila je i o prijetećem ekološkom zagađenju i ekosistemskom disbalansu zbog unosa invazivnih vrsta.

Predsjednik Odbora prof. dr Petar Ivanović naglasio je da trend preseljenja farmi krzna iz država u kojima su zabranjene treba ilustrovati relevantnim izvorima i u narednom periodu pripremiti pregled uporednog zakonodavstva koje sadrži izričite odredbe o zabrani, ne samo uvoza krznara, već i njihovog uzgoja. Predložio je da se, nakon što Odboru budu upućeni podaci o navedenim izvorima, razmotri mogućnost održavanja konsultativnog saslušanja sa predstavnicima resornog ministarstva i drugim državnim organima zaduženima za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarne poslove.