četvrtak, 08 mart 2018 13:43

Održana 23. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio amandman na Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Na, danas održanoj, 23. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje  razmotren je amandman na Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, koji su podnijeli poslanici prof. dr Petar Ivanović i Mirsad Murić. Nakon obrazloženja predstavnice predlagača podnosioci amandmana su prihvatili da modifikuju podnijeti amandman sa kojim se saglasila predstavnica predlagača i isti je postao sastavni dio Predloga zakona. Tokom rasprave Odbor je odlučio da podnese šest amandmana na Predlog zakona sa kojima se predstavnica predlagača saglasila i isti su postali sastavni dio.

Takođe, na danas održanoj sjednici, Odbor je usvojio i Plan rada za 2018. godinu.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“ Odbor se upoznao sa Konačnim Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha „Efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma“ , Inicijativom o osnivanju neformalne Zelene poslaničke grupe, koju je uputila NVO „Građanska alijansa“ i inicijativom MNE Bet koja se odnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.