utorak, 13 jun 2017 13:35

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala na Drugoj preglednoj konferenciji OEBS-a o rodnoj ravnopravnosti

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore Branka Tanasijević, učestvovala je na Drugoj preglednoj konferenciji OEBS-a o rodnoj ravnopravnosti, održanoj u Beču, 12 - 13. juna 2017. godine.

Konferencija je održana na temu implementacije Akcionog plana za promovisanje rodne ravnopravnosti OEBS-a iz 2004. godine, i predstavljala je platformu za razmjenu mišljenja između predstavnika država učesnica OEBS-a, organizacija civilnog društva i akademske zajednice o progresu postignutom u primjeni Akcionog plana, primjerima pozitivne prakse, izazovima i otvorenim pitanjima kao i razmatranje daljih aktivnosti.

Konferenciju su obraćanjem na uvodnom panelu otvorili Sofi Karmasin, ministarka za porodicu i mlade Republike Austrije, Katarina Gardaphadže, prva zamjenica direktora ODHIR-a i ambasador Pol Berkes, direktor kancelarije Generalnog sekretara OEBS-a.

U okviru šest posebnih radnih panela diskutovano je o učešću žena u sektoru bezbjednosti, političkom i javnom životu, jednakim ekonomskim mogućnostima i ekonomskom osnaživanju žena, borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja i osnaživanju institucionalnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti.

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost Branka Tanasijević, učestvovala je u radu četiri panela: „Učešće žena u političkom i javnom životu“, „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja“, „Jačanje institucionalnih mehanizama za rodno orodnjavanje-izazovi i izgledi“ i „Pitanja koja se pojavljuju i načini kako da se sprovede OEBS-ov Akcioni plan za rodnu ravnopravnost iz 2004.godine“.

Prva pregledna konferencija OEBS-a o rodnoj ravnopravnosti održana je 2014. godine, kada je obilježeno deset godina od usvajanja Akcionog plana za promovisanje rodne ravnopravnosti kao značajnog orijentacionog dokumenta koji poziva na analiziranje različitog uticaja koji politike, programi i projekti OEBS-a imaju na žene i muškarce, i analizu efikasnosti država članica OEBS-a u ispunjavanju njihovih obaveza u oblasti rodne ravnopravnosti.