ponedjeljak, 02 decembar 2019 16:29

Održana 39. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj 39. sjednici, razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i Program 4: Unapređenje položaja RE populacije; Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Program 1: Centri za socijalni rad,  Program 2 : Socijalna, boračka i invalidska zaštita; Zavod za socijalnu i dječju zaštitu; Ministarstvo ekonomije ; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo odbrane.

Tokom rasprave, Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona nijesu vidljive budžetske linije iz kojih se finansiraju aktivnosti iz Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti ( PAPRR) 2017-2021 i da to otežava način njegovog razmatranja sa aspekta nadležnosti Odbora za rodnu ravnopravnost. Takođe,  Odbor je konstatovao da je neophodno da Vlada Crne Gore učini napor kako bi se kroz zakon o završnom računu budžeta za 2019. godinu mogla pratiti primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti, prije svega čl. 3 i 14.  Odbor pozdravlja aktivnosti Vlade Crne Gore na razvoju programskog budžeta što će omogućiti da u Crnoj Gori zaživi rodno odgovorni budžet.

Odbor je, većinom glasova, podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, i predlaže Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini Crne Gore, da usvoji Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Sjednici Odbora prisustvovali su: Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija i Aleksandra Tošković, savjetnica u Ministarstvu finansija, Valon Dasharami, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Miloš Čelanović, generalni direktor Direkorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije, Senka Klikovac, direktorica Direktorata za biomedicinu i transplataciju i Mevlida Gusinjac, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Aleksandar Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvjete i Mihajlo Volkov, direktor Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane.