petak, 21 jun 2019 15:12

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a organizovao tematsku radionicu

Tema: Izgradnja kapaciteta za inkluzivnu i efikasnu Skupštinu Crne Gore: rodna perspektiva u zakonodavstvu  

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je dvodnevnu radionicu,  na temu ,,Izgradnja kapaciteta za inkluzivnu i efikasnu Skupštinu Crne Gore: rodna perspektiva u zakonodavstvu“, u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena u svim fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionica je održana 20. i 21. juna u hotelu ,,Podgorica''.

Rad dvodnevne radionice koju je vodila ekspertkinja Karolina Leaković  odvijao se u okviru panela ,,Uvođenje i institucionalizacija rodne perspektive u zakonodavstvo '', „Implementacija rodno osjetljivog zakonodavstva: korak po korak“ i ,,Studija slučaja: Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika (Direktiva Evropskog parlamenta od 4.aprila 2019)''.

U radu dvodnevne radionice učestvovali/e su: poslanici/e Nada Drobnjak, Miodrag Vuković, Ana Nikolić, Mirsad Murić, Anka Vukićević, Danijel Živković i Filip Vuković, i zaposleni/e u sekretarijatima Ustavnog odbora, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za antikorupciju i Administrativnog odbora.