utorak, 16 april 2019 15:42

Poslanik Novović učestvovao u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, učestvovao je u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“, na poziv Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koju Udruženje organizuje u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with Decisions- PWDs).

Pomenuti projekat se organizuje uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, posredstvom Ambasade SR Njemačke u Podgorici, sa ciljem podizanja nivoa poštovanja dostojanstva, različitosti i prava osoba s invaliditetom u crnogorskom društvu.

U okviru uvodnog dijela, izlaganja su imali: Anđela Radovanović, programska menadžerka u Udruženju mladih s hendikepom Crne Gore; Ursula Romerrskirchen, konzulka Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori; Aleksandra Popović, samostalna savjetnica I u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;  kao i Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete.

Nakon uvodnog dijela, u panelnom dijelu, govorile su: Ljiljana Jovanović, predstavnica Pravnog fakulteta UCG; Anita Marić, samostalna savjetnica za istraživanje i razvoj obrazovanja i vaspitanja djece s posebnim obrazovnim potrebama u Zavodu za školstvo; i Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom.

Tokom diskusije je istaknuto da kvalitetno obrazovanje predstavlja temelj na kome svaki pojedinac gradi svoju budućnost i da, upravo takvo obrazovanje, mora biti omogućeno svim licima sa invaliditetom. Učesnici javne debate govorili su o značaju rane intervencije, individualno-tranzicionom planu za prelazak učenika iz osnovne u srednju školu, sa ciljem da se sagledaju sposobnosti i vještine djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i planu da se tranzicioni program usmjeri na univerzitete i fakultete, kako bi nastavu prilagodili studentima sa invaliditetom. Takođe, govorilo se o paketu za nediskriminaciju za nastavnike i učenike, sa preporukama koje treba da sprovedu, kako bi razvili forme tolerancije i prihvatanja različitosti, koji je izradilo Ministarstvo prosvjete i o unapređenju zakonodavstva na svim nivoima obrazovanja, kroz uvođenje antidiskriminacionih odredbi i odredbi koje uređuju promociju jednakosti.

Na javnoj debati  je istaknuto da se najveći napredak može napraviti činjenjem literature dostupnom u svim formatima koji su adekvatni za korišćenje za osobe sa invaliditetom, odnosno, da je neophodno omogućiti pristup nauci, literaturi i podacima, u cilju ravnopravnog položaja svih učesnika u obrazovnom procesu. Takođe, ukazano je na obavezu poštovanja Zakona o autorskim pravima, a, naročito, rada na podizanju demokratske svijesti i obrazovanju učenika o razvoju i poštovanju ljudskih prava

Učesnici javne debate su zaključili da je u kurikulume obrazovih institucija neophodno uvrstiti teme koje se odnose na ljudska prava i prava osoba sa invaliditetom (OSI) i približiti njihov značaj učenicima u najranijem uzrastu u cilju prevencije eventualne diskriminacije. Stoga, poštovanje ljudskih prava i podučavanje o njima  treba da bude sastavni dio obrazovnog sistema i da predstavlja okosnicu razvoja društva, jer se znanje o važnosti ljudskih prava usvaja od primarnog stepena obrazovanja.