utorak, 18 decembar 2018 15:10

Održana 25. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta 

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, na danas održanoj 25. sjednici, u skladu sa članom 137 stav 2  Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotrio Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta.

Sjednici je, u svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača zakona, prisustvovao: Bojan Paunović, v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, sa saradnicama Tamarom Ivković, koordinatorkom u Direkciji za budžetsku politiku i procedure u Direktoratu za državni budžet i Jadrankom Rakočević, samostalnom savjetnicom u Direktoratu za državni budžet.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava iz nadležnosti Odbora: Nikola Janović, ministar sporta u Vladi Crne Gore, Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke, Dražen Blažić, državni sekretar Ministarstva kulture i Igor Vučinić, sekretar Ministarstva kulture.

Predstavnik Ministarstva finansija je istakao da je Budžet za 2019. godinu rezultat  nastavka sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na povećanje budžetskih prihoda, optimizaciju budžetske potrošnje, kako bi se obezbijedilo smanjenje budžetskog deficita i stvorili uslovi za postepeno opadanje javnog duga. Budžet za 2019. godinu karakteriše brži rast prihoda u odnosu na rashode, čime se postiže opadajući trend budžetskog deficita.

Dražen Blažić, državni sekretar Ministarstva kulture je, u svom izlaganju, istakao da je Budžet za 2019. godinu, za oblast kulture, uvećan za oko 5% u odnosu na 2018. godinu i informisao prisutne o dodatnim izvorima finansiranjau u oblasti kulture, koji nijesu prikazani u Budžetu za 2019. godinu. Naveo je da je ambicija Ministarstva da tradicionalni model korišćenja kulture usmjeri ka savremenom modelu upravljanja kulturom.

Predstavnica Ministarstva prosvjete je izrazila zadovoljstvo što je Predlogom budžeta za 2019. godinu omogućen nastavak aktivnosti zasnovanih na strateškim i zakonskim opredjeljenjima Ministarstva prosvjete. Navela je ključne aktivnosti koje su planirane za 2019. godinu, kao što su: izgradnja nove gimnazije i vrtića u Siti kvartu, u Podgorici, predškolske ustanove u Rožajama, rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore, rekonstrukcija školskih objekata u Baću i Kalačima, u opštini Rožaje i rekonstrukcija školskih i predškolskih objekata u Herceg Novom.

Nikola Janović, ministar sporta, izrazio je zadovoljstvo iznosom opredijeljenih sredstava za ovu oblast u Predlogu budžeta za 2019. godinu i istakao da će isti omogućiti da se realizuju sve planirane aktivnosti pomenutog ministarstva. Ministar Janović je ukazao na značaj razvoja dječjeg sporta u Crnoj Gori i istakao da je u proteklom periodu mnogo urađeno po pitanju unapređenja infrastrukture u oblasti školskog sporta. U vezi sa tim, podsjetio je da je rekonstruisano i otvoreno oko 20 fiskulturnih sala i sportskih terena.

Sekretarka Ministarstva nauke je istakla da su budžetska sredstva za potrošačku jedinicu Ministarstvo nauke, u odnosu na tekuću godinu, uvećana za oko 10 %. Navela je tri strateške politike Ministarstva, u ostvarivanju predviđenog budžeta. Prva politika je usmjerena na podsticanje razvoja naučno-istraživačkog kadra, druga politika je internacionalizacija u smislu priključivanja Crne Gore najvećim evropskim i međunarodnim institucijama u kojima je akumulirano veliko znanje i tehnologija, dok se treća politika odnosi na povezivanje privrede i nauke.

Tokom rasprave, članovi  Odbora su  zatražili pojašnjenje određenih budžetskih stavki od predstavnika resornih ministarstava, kao i od predstavnika predlagača zakona.

Nakon rasprave, Odbor je ocijenio prihvatljivim Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti prosvjete, nauke, kulture i sporta i uputiće Mišljenje Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kao matičnom odboru za pomenuti predlog zakona.

Odbor je, u okviru tekućih pitanja, razmotrio inicijativu i, jednoglasno, donio odluku o održavanju Kontrolnog saslušanja ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, na temu: „Zaštita nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori“, koje će se održati 27. decembra 2018. godine.