četvrtak, 22 novembar 2018 11:20

Delegacija Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport učestvovala na međuparlamentarnom sastanku u Briselu

Brisel, 19. i 20. novembar

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore Radule Novović  i član Odbora Andrija Popović učestvovali su na međuparlamentarnom sastanku na temu „Evropsko kulturno nasljeđe“, koji je održan 19. i 20. novembra, u Briselu, u organizaciji Odbora za obrazovanje i kulturu Evropskog parlamenta.

Sastanak je održan u okviru obilježavanja 2018. godine - Evropske godine kulturnog nasljeđa, koju su Evropski parlament i Savjet Evrope proglasili 17. maja 2017. godine. Tokom cijele 2018. godine, većina evropskih država stavila je kulturno nasljeđe u centar interesovanja, kako bi se građani podstakli na istraživanje i upoznavanje sa evropskim kulturnim nasljeđem, sa naglašavanjem doprinosa kulturnog nasljeđa društvu, privredi, njegove uloge u evropskoj kulturnoj diplomatiji i značaja njegove zaštite, kako bi i buduće generacije uživale koristi i uključile se u zaštitu evropskog kulturnog nasljeđa.

Sastanak je okupio članove Evropskog parlamenta, članove i predstavnike nacionalnih parlamenata, nacionalne koordinatore za obilježavanje Evropske godine kulturnog nasljeđa i ostale relevantne učesnike. Posebno je istaknuto da prisustvo predstavnika nacionalnih parlamenata država Zapadnog Balkana ukazuje na povezanost i jedinstvo evropskog kulturnog prostora.

Događaj je organizovan u dvije sesije: prva - 19. novembra, bila je radna sesija sa tri paralelna tematska panela: „Kultura i identitet“, „Zaštita, konzervacija i restauracija kulturne baštine“ i „Kulturno nasljeđe i obrazovanje“, dok je druga sesija, 20. novembra, bila zajednička plenarna sjednica, koja je okupila sve učesnike, koji su imali mogućnost da prezentuju iskustva država koje su predstavljali i diskutuju o rezultatima tematskih panela, koji su održani prethodnog dana. Na sastanku su se mogle čuti veoma interesantne prezentacije, diskusije i komentari o tome što se dešava na lokalnom, državnom i regionalnom nivou u godini kulturnog nasljeđa.

Tokom rasprave je ukazano na činjenicu da obrazovanje i kultura predstavljaju ključne komponente svih procesa učenja. Takođe, istaknuta je preporuka da obrazovanje, kulturu i kulturno nasljeđe treba posmatrati kao alate za održivi razvoj. Zaključeno je da je veoma važno raditi na podizanju svijesti o važnosti kulturnog nasljeđa kod mladih ljudi i pronalaženju najboljeg načina kako doprijeti do njih i probuditi njihovo interesovanje za zaštitu kulturnog nasljeđa.

Članovi delegacije Odbora su, između ostalog, istakli da je kulturno nasljeđe Crne Gore  jedinstveno i da predstavlja posljedicu istorijskog razvoja države pod uticajem kako zapadne, tako i istočne civilizacije, te da je kulturno nasljeđe u Crnoj Gori formirano na saglasju različitih tradicija.

Cilj sastanka je bio razmjena iskustava na nacionalnim nivoima, kroz raspravu o zakonodavstvu i razmjena ideja o mogućim načinima unapređenja zaštite i promocije evropskog kulturnog nasljeđa.