ponedjeljak, 11 decembar 2017 15:02

Završena Deveta sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta 

Osim članova Odbora, sjednici su prisustvovali ministar prosvjete u Vladi Crne Gore dr Damir Šehović i Omer Mehmedović, sekretar Ministarstva prosvjete. U svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača sjednici je prisustvovao mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, sa saradnicom Tamarom Ivković, koordinatorkom u Direktoratu za budžet. Takođe, sjednici su prisustvovali i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore mr Vukašin Zogović, predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore i Zvonko Pavićević, predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, kao i gospođa Vanja Pantović, direktorica Baletske škole „Princeza Ksenija“.

Dr Damir Šehović, ministar prosvjete je, u svom izlaganju predstavio ključne stavke predloženog budžeta za 2018. godinu, za potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete i izrazio zadovoljstvo što je predloženi budžet najbolja potvrda posvećenosti Vlade Crne Gore unapređenju sistema obrazovanja, koje je svrstano u vrh prioriteta  i kome je posvećena posebna pažnja. Istakao je da je budžet povećan za, oko, tri miliona eura, u odnosu na 2017. godinu i da će biti iskorišćen za nastavak sprovođenja započete reforme obrazovanja, kao i da su za Univerzitet Crne Gore opredijeljenja sredstva, u iznosu koji je najveći od njegovog osnivanja – 19,3 miliona eura. Naveo je izdvajanja za Fond za kvalitet i talente, Agenciju za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja i sredstva izdvojena za rješavanje stambenih pitanja prosvjetnih radnika u saradnji sa stambenom zadrugom prosvjetnih radnika i Sindikatom prosvjete.

U sveobuhvatnoj raspravi o Predlogu zakona učestvovali su predsjednik i svi članovi  Odbora. Zatražena su pojašnjenja određenih budžetskih stavki od predstavnika resornih ministarstava i od predstavnika predlagača.Odgovoreno je na pitanja, koja se tiču: problema pristupa ustanovama prosvjete za lica sa invaliditetom, izgradnje novih ustanova predškolskog obrazovanja iz Kapitalnog budžeta, niskih zarada za, oko, 13 000 prosvjetnih radnika. Predloženo je da se pristupi pokretanju izmjena Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, u smislu uključivanja kategorije talentovane i darovite djece. Odbor je upoznat sa zahtjevom Baletske škole „Princeza Ksenija“, da se ovoj privatnoj umjetničkoj školi, ponovo, omogući da iz Budžeta za 2018. godinu dobije određena sredstva, kako bi nastavila sa radom.

Nakon završene rasprave, Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je podržao, cijeneći ga prihvatljivim, Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta.

Odbor je podržao inicijativu upućenu od strane Baletske škole „Princeza Ksenija“  i jednoglasno donio sljedeći zaključak:

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport predlaže da se preispita mogućnost ponovnog finansiranja Baletske škole „Princeza Ksenija“, u okviru potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete.