petak, 08 decembar 2017 14:40

Započeta Deveta sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na Potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta

Osim članova Odbora, sjednici su prisustvovali, u svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, sa saradnicama Tamarom Ivković, koordinatorkom u Direktoratu za budžet i Lidijom Špadijer, samostalnom savjetnicom u Direktoratu za budžet.

Takođe, sjednici su prisustvovali i predstavnici  resornih ministarstava: Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke, Igor Vučinić, sekretar Ministarstva kulture, Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo, kao i Tatjana Bulatović, sekretarka Ministarstva sporta.

Sekretarka Ministarstva nauke je izrazila zadovoljsto zbog značajnog povećanja budžetskih sredstava za potrošačku jedinicu Ministarstvo nauke, u odnosu na prethodnu godinu, čak za 63 %. Navela je tri strateške politike Ministarstva, u ostvarivanju predviđenog budžeta. Prva politika je usmjerena na poboljšanje ljudskih resursa na istraživačko-inovativnim reformama, druga politika je finansiranje naučno istraživačkih projekata, dok je treća politika kreiranje boljih uslova za samozapošljavanje.

Sekretar Ministarstva kulture Igor Vučinić je, takođe, izrazio zadovoljstvo, što je Predlogom budžeta za 2018. godinu, ispoštovana zakonska obaveza, da 2,5% tekućeg budžeta  bude namijenjeno Ministarstvu kulture i ustanovama kulture.

Sekretarka Ministarstva sporta Tatjana Bulatović je istakla da su budžetska sredstva za ovu potrošačku jedinicu ostala približno ista, blago povećana u odnosu na prošlu godinu, zbog čega je izrazila zadovoljstvo. Navela je da su u toku utvrđivanja Predloga zakona, ostvarili konstruktivnu saradnju sa Ministarstvom finansija.

Nakon iscrpne rasprave, Odbor je konstatovao da je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta, prihvatljiv.

Odbor je nastavak rasprave o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu: Ministarstvo prosvjete, kao i utvrđivanje mišljenja o ovom prijedlogu zakona, odgodio za 11. decembar 2017. godine, kada će Deveta sjednica biti nastavljena.