Odbor podržao tri predloga zakona 

Razmotren Zahtjev Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore za kontrolno saslušanje

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na 60. sjednici podnio amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnijela grupa poslanika. Sa amandmanom se saglasila predstavnica predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona.

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima

Shodno članu 16 stav 5 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list CG“ br. br. 011/15, 028/15 i 042/18), a u vezi sa upućenim Javnim pozivom za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, broj: 00-63-3/18-108 od 30. novembar 2018. godine, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore objavljuje:

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Strana 6 od 15