srijeda, 27 maj 2020 12:20

Održana 57. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Usvojen Plan aktivnosti Odbora za 2020. godinu

Odbor za ljudska prava i slobode je na danas održanoj 57. sjednici, razmotrio i jednoglasno usvojio Plan aktivnosti Odbora za 2020. godinu.

Predsjednik Odbora dr Halil Duković je podsjetio da je ova sjednica bila zakazana za 17. mart 2020. godine, ali je odložena u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja (Nacionalnog koordinacionog tijela) zbog sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19). Takođe, bilo je planirano da se sjednica održi u proširenom sastavu, uz učešće predstavnika nadležnih državnih organa, međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladinih organizacija, ali zbog poštovanja mjera koje se odnose na sprečavanje širenja koronavirusa, prvenstveno fizičke distance, današnjoj sjednici prisustvovali su samo članovi Odbora.

Zbog objektivnih okolnosti i poštovanja mjera preduzetih u borbi protiv pandemije koronavirusa ove godine se kasnilo sa usvajanjem Plana aktivnosti, ali će Odbor u predstojećem periodu nastojati da realizuje što veći broj aktivnosti.

Novinu u Planu za 2020. godinu predstavlja određeni broj aktivnosti čija realizacija je planirana u sklopu obilježavanja međunarodnih dana posvećenih tematici iz oblasti ljudskih prava i sloboda. Međutim, odlaganje usvajanja Plana i mjere preduzete na nivou države povodom pandemije koronavirusa uticale su da je obilježavanje pojedinih međunarodnih dana sada anahrono (Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije - 21. mart, Međunarodni dan Roma - 8. april, Međunarodni dan porodice - 15. maj), ali će aktivnosti planirane ovim povodima biti realizovane u narednom periodu, kada se za to steknu uslovi.

Plan aktivnosti Odbora za 2020. godinu sačinjen je na osnovu: Programa rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2019.

Polazeći od preporuka sadržanih u dokumentima međunarodnih organizacija, institucija i tijela koja se bave ljudskim pravima i slobodama, u 2020. godini Odbor će nastaviti realizaciju aktivnosti u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a posebnu pažnju posvetiće praćenju realizacije obaveza utvrđenih revidiranim akcionim planovima Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24. Akcenat je usmjeren na aktivnosti koje se odnose na: implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora; zaštitu od diskriminacije; prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama CPT-a; zaštitu prava lica lišenih slobode; zaštitu ličnih podataka; zaštitu prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu sa teškoćama u razvoju; zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta, kao i na intenziviranje međunarodne saradnje.

Ocijenjeno je da je Plan aktivnosti veoma kvalitetno pripremljen i sadržajan jer su njime obuhvaćene 44 aktivnosti. Obuhvaćena su četiri predloga zakona (Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu) i 11 izvještaja (pet izvještaja koje nadležni organi, saglasno zakonu dostavljaju Skupštini i godišnji izvještaji o radu i finansijskom poslovanju šest manjinskih savjeta koji se dostavljaju Odboru, kao i razmatranje Izvještaja Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2019. godinu i Izvještaja o post-zakonodavnom nadzoru za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na primjenu člana 21 ovog Zakona.

U okviru kontrolne i nadzorne uloge Odbora planirano je razmatranje sedam akata. Takođe, utvrđeno je praćenje realizacije Zaključaka Skupštine, donesenih povodom razmatranja:
- Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu,
- Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018,
- Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini,
- Izvještaja o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu,
- Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu i
- Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Pored toga, utvrđeno je praćenje realizacije Zaključaka Odbora za ljudska prava i slobode donesenih na četiri konsultativna saslušanja i Zaključka donesenog povodom razmatranja Izvještaja „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“.

Planirano je sedam kontrolnih i dva konsultativna saslušanja, kao i održavanje međunarodne radionice, tematske sjednice, konferencije, šest sastanaka i šest posjeta Odbora, čija realizacija će zavisiti od dešavanja prouzrokovanih pandemijom koronavirusa, kao i od predstojećih predizbornih aktivnosti.

Na današnjoj sjednici Odbor je usvojio tri Informacije o aktivnostima predsjednika i članova Odbora realizovanim u februaru 2020:
- Informaciju sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnica Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa ekspertkinjama koje sprovode nezavisnu evaluaciju Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021. koji predstavlja osnov za saradnju između UNICEF-a i Vlade Crne Gore, održanog u Podgorici 13. februara 2020. godine;
- Informaciju sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa predstavnikom Vestminsterske fondacije za demokratiju Ivanom Radojevićem i ekspertom zaduženim za izradu izvještaja o post-zakonodavnom nadzoru (PLS) za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Pavlom Dimitrijevićem, održanog u Podgorici 18. februara 2020. godine i
- Informaciju sa Okruglog stola “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru”, održanog u Podgorici 28. februara 2020. godine.

U okviru Tekućih pitanja Odbor se upoznao sa dva zaključka Savjeta za građansku kontrolu rada policije iz februara 2020. u vezi sa snimanjem policijskog službenika dok primjenjuje policijska ovlašćenja i snimanja toka saobraćaja iz motornog vozila, kao i povodom obraćanja građanina koji se žalio na postupanje policijskih službenika Centra bezbjednosti Nikšić i tvrdio da je pod pritiskom zbog učešća na litijama u organizaciji Mitropolije crnogorsko-primorske.

* * *

Kadrovi sa sjednice:

YouTube
Cloud