četvrtak, 05 decembar 2019 14:42

Održana 49. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Na danas održanoj 49. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode razmotren je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Elmir Kurtagić, v.d. direktora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore je saopštio da je Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj 10. jula 2019. donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u članu 36ć Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Upravni odbor Fonda je donio ovu Odluku u cilju usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, koji je Skupština Crne Gore donijela u aprilu 2017. Kurtagić je podsjetio da je Zakonom o manjinskim pravima i slobodama propisano da Skupština daje saglasnost na Statut Fonda i obavijestio da nakon dobijanja saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda, planiraju da pristupe donošenju akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Na pitanje članice Odbora dr Ljiljane Đurašković da li se Srpski nacionalni savjet prepoznaje kao korisnik sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, v.d. direktora Fonda Elmir Kurtagić i predsjednik Odbora dr Halil Duković su pojasnili da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama iz 2017. godine definisano da manjinski savjeti nemaju pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava Fonda. Takođe, podsjetili su da su predstavnici šest manjinskih savjeta članovi Upravnog odbora Fonda koji postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluku direktora Fonda o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda. Naglašeno je da se sredstva za finansiranje savjeta manjinskih naroda obezbjeđuju u budžetu Crne Gore, u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta i da je za svaki savjet posljednjih godina opredijeljeno po 100.000 eura godišnje.

Odbor je podržao Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i predložio Skupštini da ga usvoji, sa Amandmanom Odbora sa kojim se saglasio predstavnik predlagača.