petak, 08 novembar 2019 14:54

Članica Odbora za ljudska prava i slobode učestvovala na prvom sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade i UNICEF-a

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je danas na prvom sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2021).

Za sprovođenje evaluacije koja će trajati od oktobra 2019. do juna 2020. godine angažovana je KonTerra Group, a vodiće je tročlani tim koji ima značajno i relevantno regionalno iskustvo i stručnost za obavljanje složenih evaluacija, u čijem su sastavu: Inigo Torres, vođa tima, Zehra Kačapor-Džihić, međunarodna članica tima i Lidija Brnović, nacionalna stručnjakinja za socijalnu politiku.

Zadatak Referentne grupe, čija članica je poslanica mr Branka Tanasijević, koju je Odbor za ljudska prava i slobode, na poziv UNICEF-a, imenovao na 45. sjednici  održanoj 29. oktobra 2019,  je da nadgleda proces evaluacije i daje komentare na ključne nalaze i preporuke Izvještaja o evaluaciji. Referentna grupa je savjetodavno tijelo za evaluaciju kako bi podržala njenu relevantnost, nezavisnost i nepristrasnost.

Prvi sastanak Referentne grupe koju čine predstavnici ključnih ministarstava u Vladi Crne Gore, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, UNICEF-a i organizacija civilnog društva koje predstavljaju djecu i osjetljive grupe otvorili su ko-predsjedavajući Referentnom grupom ambasador Veljko Milonjić, v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i Osama Makavi Kogali, šef  Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Veljko Milonjić, v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove je podsjetio da Program saradnje Vlade Crne Gore i UNICEF-a od 2017. do 2021. omogućava podršku reformama u oblasti zdravlja, obrazovanja, pristupa pravdi i socijalnoj i dječjoj zaštiti. Program podržava proces društvenih reformi kroz razvoj i implementaciju zakonskog i strateškog okvira kojim se dosežu svjetski i evropski standardi i vodi borba protiv siromaštva i društvene isključenosti, nejednakosti i diskriminacije. Izrazio je očekivanje da će predstojeća evaluacija Programa saradnje Vlade Crne Gore i UNICEF-a dati pravu ocjenu dosadašnje saradnje i dobre preporuke za budući rad, planiranje i koordinaciju predstojećih projekata.

Šef Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori je naglasio da je ovo veoma važan momenat za saradnju UNICEF-a i Vlade Crne Gore i nada se da će nezavisna evaluacija dati uvid u djelotvornost i efikasnost dosadašnjih aktivnosti, ukazati na dobre prakse, ali i „uska grla“ i izazove. Preporuke evaluacije koristiće za planiranje novog programa saradnje Vlade Crne Gore i UNICEF-a za period od 2022. do 2026.

Uslijedilo je predstavljanje Tima za evaluaciju, članova Referentne grupe, informisanje o evaluaciji i dijalog između Tima zaduženog za evaluaciju i članova Referentne grupe.

Predstavnica Regionalne kancelarije UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Malene Molding Nielsen je dala uvodne napomene i informisala članove Referentne grupe o njihovoj ulozi u procesu evaluacije. Istakla je da UNICEF neće uticati na sami proces evaluacije.

Inigo Torres, vođa Tima za evaluaciju je ukazao na tri aspekta koji podrazumijevaju nezavisnost, kredibilnost i korisnost evaluacije. Takođe, informisao je o njenim ciljevima, navodeći da treba da obezbijedi nezavisnu procjenu sprovođenja aktivnosti i rezultata Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a, da podrži planiranje zasnovano na podacima i putem stečenih znanja i iskustava doprinese daljim aktivnostima. Upoznao je sa metodologijom evaluacije, predstojećim aktivnostima i vremenskim okvirom za njihovu realizaciju.       

Poslanica mr Branka Tanasijević je ocijenila da su dosadašnjom saradnjom UNICEF-a i nadležnih organa u Crnoj Gori ostvareni izuzetni i mjerljivi rezultati. Iako je u Crnoj Gori došlo do porasta nesrodničkog hraniteljstva, mišljenja je da srodničko hraniteljstvo ima prednost, posebno u kulturnom miljeu kakav postoji u Crnoj Gori. Smatra da bi bilo važno napraviti istraživanje i analizu srodničkog i nesrodničkog hraniteljstva, odnosno njihove korisnosti za djecu. Značajan je porast obuhvata djece predškolskim obrazovanjem, ali i dalje treba raditi sa porodicama, jer još ima porodica koje smatraju da je bolje da dijete ne pohađa vrtić. Takođe, potrebno je planirati gdje i kako graditi nove vrtiće. U narednom periodu posebno se treba fokusirati na  djecu iz ruralnih područja.

Učesnici Sastanka su izrazili očekivanje da će nastavak aktivnosti doprinijeti unapređenju saradnje svih aktera zaduženih za poboljšanje položaja svakog djeteta u Crnoj Gori.