ponedjeljak, 15 april 2019 15:32

Odbor za ljudska prava i slobode održao 36. sjednicu

Odbor za ljudska prava i slobode je na danas održanoj 36. sjednici, razmotrio i jednoglasno usvojio Plan aktivnosti Odbora za 2019. godinu.

Predsjednik Odbora dr Halil Duković je podsjetio da donošenje Plana aktivnosti Odbora za 2019. godinu predstavlja nastavak već uspostavljene prakse, sa ciljem da se doprinese planskom, sistematskom i koordinisanom djelovanju radi što efikasnijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza koje Crnu Goru očekuju na putu evropskih integracija.

Plan aktivnosti Odbora za 2019. godinu sačinjen je na osnovu: Programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2018. godinu.

Polazeći od preporuka sadržanih u dokumentima međunarodnih organizacija, institucija i tijela koja se bave ljudskim pravima i slobodama, u 2019. godini Odbor će nastaviti realizaciju aktivnosti u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a posebnu pažnju posvetiće praćenju realizacije obaveza utvrđenih revidiranim akcionim planovima Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24. Takođe, Planom su utvrđene prioritetne aktivnosti čija realizacija proizilazi iz obaveza definisanih zakonom, kao i iz Zaključaka Skupštine Crne Gore, donesenih na predlog Odbora.
Akcenat je usmjeren na aktivnosti koje se odnose na: implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora; zaštitu od diskriminacije; prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama CPT-a; zaštitu prava lica lišenih slobode; zaštitu ličnih podataka; zaštitu prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu sa teškoćama u razvoju; zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta i obilježavanja 30. godišnjice njenog usvajanja, kao i na intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj saradnji i nastavkom saradnje koju Odbor ima sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata.

Članovi Odbora i učesnici sjednice - predstavnici institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija sa kojima Odbor ima kontinuiranu i kvalitetnu saradnju su saglasni u ocjeni da je Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu veoma ambiciozan, kvalitetan, sadržajan, sveobuhvatan i sa pravim odabirom tema.
Ocijenjeno je da su Planom obuhvaćene sve važne aktivnosti iz oblasti vladavine prava, odnosno iz domena koji pokrivaju pregovaračka poglavlja 23- Pravosuđe i temeljna prava i 24- Pravda, sloboda i bezbjednost.
Posebno je pozdravljena posvećenost Odbora poboljšanju položaja djece i planirano održavanje 11 aktivnosti u funkciji obilježavanja 30. godišnjice usvajanja Konvencije UN o pravima djeteta:

1) razmatranje Izvještaja o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori,
2) razmatranje Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023. godina, s Akcionim planom 2019-2023.,
3) razmatranje Posebnog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“,
4) održavanje Konsultativnog saslušanja na temu “Rad dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori” (razmatranje Informacije Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu o monitoringu-analizi dosadašnjih rezultata rada dnevnih centara u Crnoj Gori (član 68 Poslovnika Skupštine CG) i praćenje realizacije preporuka sadržanih u Analizi inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, koju su pripremile ekspertkinje angažovane od strane UNICEF-a),
5) posjeta Upravi za izvršenje krivičnih sankcija- Maloljetničkom zatvoru - „Pristup djece pravdi“,
6) održavanje Kontrolnog saslušanja predstavnika nadležnih institucija zaduženih za realizaciju preostalih aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja od 2017-2021. godine i aktivnosti na implementaciji preporuka iz Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godina,
7) razmatranje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. i Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu - „Stop dječijem prosjačenju!“ - MUP- Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima i Operativni tim za borbu protiv trgovine ljudima,
8) održavanje Regionalne konferencije na temu “Prava djeteta- obilježavanje 30. godišnjice usvajanja Konvencije UN o pravima djeteta, Međunarodnog dana djeteta i Međunarodnog dana ljudskih prava,
9) održavanje Kontrolnog saslušanja predstavnika nadležnih institucija na temu “Realizacija Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. i Preporuka sadržanih u Analizi usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na: Praćenje realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 35/15 i Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 37/17”,
10) održavanje Kontrolnog saslušanja predstavnika nadležnih organa, učesnika Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na temu „Sprovođenje Zaključka sa konsultativnog saslušanja dva Odbora iz februara 2018. godine povodom realizacije standarda pristupačnosti fizičkog okruženja, prevoznih sredstava, informaciono- komunikacionih tehnologija, javnih objekata i usluga” i
11) posjeta Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ u Podgorici.

Učesnici rasprave i subjekti kojima je prethodno elektronskim putem dostavljen Predlog plana aktivnosti radi davanja komentara, predloga i sugestija su uputili brojne pohvale za Predlog plana i odabir tema, ali i određene sugestije za dopunu predloženog plana.

Na sugestiju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Predlog plana je dopunjen sa tri aktivnosti- razmatranje tri posebna izvještaja Zaštitnika: “Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori”, “Istine i zablude o diskriminaciji” i Poseban izvještaj o readmisiji i migracijama, dok će Izvještaj o zaštiti od diskriminacije u prvom polugođu 2019. godine biti razmotren nakon njegovog dostavljanja od strane institucije Zaštitnika, kao i svih prethodnih godina.

Takođe, na predlog NVO “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore” planirano je održavanje Kontrolnog saslušanja predstavnika nadležnih organa, učesnika Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na temu „Sprovođenje Zaključka sa konsultativnog saslušanja dva Odbora iz februara 2018. godine povodom realizacije standarda pristupačnosti fizičkog okruženja, prevoznih sredstava, informaciono- komunikacionih tehnologija, javnih objekata i usluga“. Prihvaćen je predlog Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ da u okviru kvalitetne i plodonosne saradnje, uspostavljene 2010. godine, predsjednik i članovi Odbora posjete Savez „Naša inicijativa“ i lokalno Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici.

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković je najavio da će krajem oktobra ili početkom novembra 2019. biti održana Regionalna konferencija tijela za jednakost, čiji domaćini će biti Skupština Crne Gore i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, a na koju će biti pozvani i članovi Odbora za ljudska prava i slobode.

Jedan broj sugestija Ministarstva za ljudska i manjinska prava, NVO „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“, „Građanska alijansa“ i Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ biće realizovan u sklopu već planiranih aktivnosti Odbora.

Nakon prihvatanja određenog broja predloga za dopunu, Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu utvrđeno je 30 aktivnosti. Obuhvaćeno je razmatranje pet predloga zakona, 15 izvještaja i pet akata u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine. Takođe, planirana su tri kontrolna saslušanja i jedno konsultativno saslušanja. Planirano je održavanje javne tribine, radionice, tematske sjednice i regionalne konferencije, kao i tri posjete: Studijska posjeta Parlamentu Poljske (Sejmu) - (Komisiji za pravdu i ljudska prava, Komisiji za nacionalne i etničke manjine i Komisiji za predstavke) i drugim nadležnim institucijama Poljske koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija- Maloljetničkom zatvoru u Podgorici i Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i lokalnom Udruženju roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici.

Izraženo je očekivanje da će se realizacijom Plana Odbora, kroz multisektorski pristup i nastavak kvalitetne saradnje sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG, državnim organima, međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda doprinijeti daljem unapređenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori.
U nastavku rada, Odbor je jednoglasno usvojio Informaciju sa Javne tribine na temu „Aktivizmom do promjena: Socijalna inkluzija Roma kroz edukaciju, trening i zapošljavanje- Ocjena stanja i planirane aktivnosti u cilju sveobuhvatne integracije Roma u društvu”, koju je Odbor za ljudska prava i slobode organizovao povodom Međunarodnog dana Roma, 8. aprila 2019. godine. U skladu sa Zaključkom Odbora, Informacija će biti dostavljena svim učesnicima Javne tribine, na upoznavanje.