utorak, 18 decembar 2018 09:47

Održana 28. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Odbor za ljudska prava i slobode na 28. sjednici, održanoj 17. decembra 2018. godine, kao zainteresovano radno tijelo, razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RE populacije, Vjerske zajednice, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i Nacionalni savjeti.

Uvodne napomene o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu dao je v.d. generalnog direktora Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović. S obzirom na to da će 2019. biti godina fiskalne konsolidacije nijedan budžetski korisnik nije dobio značajnije povećanje u dijelu tekuće potrošnje, već će akcenat biti na kapitalnim izdacima i razvojnoj komponenti  tekućeg budžeta. U potpunosti se vodilo računa o realnim potrebama i ispunjavanju zakonskih obaveza svih potrošačkih jedinica, tako da funkcionalnost budžetskih korisnika ne može biti ugrožena. Zajedničko za sve budžetske korisnike je da su njihovi zahtjevi bili veći od mogućnosti, a nakon niza sastanaka i konsultacija utvrđen je Predlog zakona o budžetu koji bi trebalo da zadovolji normalno funkcionisanje svih potrošačkih jedinica. Zaključio je da je generalni fiskalni cilj u narednoj godini ostvarenje deficita ispod 3%.

Predstavnici potrošačkih jedinica su upoznali članove Odbora sa njihovim stavovima povodom predloženih budžetskih sredstava za narednu godinu. Uglavnom su zadovoljni predloženim budžetskim sredstvima koja će im omogućiti funkcionisanje i ispunjavanje obaveza definisanih zakonom. U poređenju sa budžetom za 2018. godinu, sredstva planirana Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu su neznatno umanjena Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda će u narednoj godini moći da zaposli tri nova službenika. Predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava je saopštio da su im već drugu godinu zaredom uvećana budžetska sredstva, a posebno su zadovoljni povećanjem sredstava za sektorske analize za šta je u 2019. planirano 1.513.827,75 eura.

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu i jednoglasno podržao predlog budžeta za potrošačke jedinice:

- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,

- Agencija  za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

- Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava,

- Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i

- Nacionalni savjeti.

Odbor će, u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostaviti Mišljenje o Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu matičnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Takođe, članovi Odbora su usvojili pet informacija o aktivnostima Odbora realizovanim u novembru 2018. godine.

U okviru Tekućih pitanja predsjednik Odbora dr Halil Duković je upoznao članove Odbora sa dopisom izvršnog direktora NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ od 5.decembra 2018. godine. Izvršni direktor NVO „Naša inicijativa“ informiše o problemima organizacija osoba sa invaliditetom u obezbjeđivanju licenci za realizaciju projekata iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, navodeći da smetnju realizaciji Odluke o raspodjeli sredstava u iznosu od 381.054 eura za 14 projekata nevladinih organizacija, a za sprovođenje planiranih aktivnosti prepreku predstavlja Obrazloženje Odluke Ministarstva kojom uslovljava da su nevladine organizacije dužne da prije početka pružanja usluga pribave licencu za obavljanje djelatnosti, što je u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Odlučeno je da se dopis uputi nadležnom Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao i Ministarstvu finansija sa molbom da se dodatno razmotri mogućnost definisanja prelaznog rješenja u cilju rješavanja pomenutog problema, koje bi bilo u interesu svih strana.