srijeda, 24 jul 2019 15:40

Održana 31. sjednica Odbora za evropske integracije

Usvojen Dvadeset i prvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i razmotreni polugodišnji izvještaji o realizaciji Akcionog plana za poglavlja 23 i 24

Na danas održanoj 31. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića, usvojili Dvadeset i prvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2019. godine.

Takođe, na sjednici su razmotreni Sedmi i Osmi polugodišnji izvještaji o realizaciji akcionih planova za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava s Četvrtim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije, za 2018. godinu, kao i Sedmi i Osmi polugodišnji izvještaji o realizaciji akcionih planova za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost za prošlu godinu. 

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević predstavio je ključne aspekte polugodišnjih izvještaja o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24. Drljević je informisao članove Odbora o intenzivnijim sastancima pregovaračke strukture, koji se odvijaju na nivou Vlade Crne Gore, jednom mjesečno, naglašavajući važnost napora koje je potrebno uložiti u prioritetnim oblastima. S tim u vezi, on je konstatovao da je većina od ukupno 83 mjerila ispunjena. On je dodao da su predstavnici civilnog sektora dali svoj doprinos u pripremi i komentarisanju datih izvještaja, te najavio da je uskoro neophodno revidirati akcione planove, prilagođavajući dokumenta aktuelnoj fazi pregovaranja. Pristup koji će važiti za 2019. godinu, podrazumijevaće odgovore na pitanja Evropske komisije, a ne izvještaje o realizovanim aktivnostima u odnosu na Akcioni plan.   

U raspravi koja je uslijedila, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović sugerisao je da bi izvještaji trebalo da budu konkretniji, te da prikazuju realne ocjene stanja i konkretne rezultate u odnosu na izazove koji postoje u oblastima pravosuđa, temeljnih prava, slobode, pravde i bezbjednosti. Članovi Odbora interesovali su se i za dodatne komentare u vezi sa pitanjima poput: suđenja u razumnom roku, saradnje sa nevladinim sektorom, nedjelotvornih pravnih ljekova, neizvršavanja sudskih odluka, mehanizama odgovornosti državnih organa, kao i izvještavanje o ocjenama napredovanja sudija.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno unaprijediti metodološki pristup i racionalizovati izvještavanje, što ide u prilog najavi o revidiranju samih akcionih planova i novog pristupa izvještavanju u 2019. godini.

Dvadeset i prvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2019. godine usvojen je većinom glasova prisutnih poslanika. Predstavljajući izvještaj, glavni pregovarač istakao je usvajanje Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019 – 2021, Informaciju o planu implementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije, kao i Akcioni plan za realizaciju završnog mjerila za poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika.

Sjednici su prisustvovali i članica Pregovaračke grupe za poglavlja 23 i 24 Marijana Laković Drašković, kao i zamjenici glavnog pregovarača Marko Mrdak i Dragana Marković.