petak, 01 decembar 2017 15:05

Održana 14. sjednica Odbora za evropske integracije

Članovi Odbora za evropske integracije usvojili pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo evropskih poslova

Na danas održanoj sjednici, članovi Odbora pozitivno su se izjasnili o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu Ministarstvo evropskih poslova.

Predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva evropskih poslova su istakli  da je godišnjim budžetom za 2018. godinu predviđeno nešto više od 2 milijarde eura, dok je za program Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji u okviru Ministarstva evropskih poslova, predviđeno malo više od 1,5 milion eura, što predstavlja uvećanje za 300 hiljada eura u odnosu na 2017. godinu. Uvećanje se u najvećoj mjeri odnosi na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, jer se usvajanjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslova, broj generalnih direktorata povećao sa dva na pet. U okviru transfera  institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, istaknuto je da je najviše sredstava izdvojeno za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini, u skaldu sa novim Zakonom o nevladinim organizacijama.

U toku rasprave, poslanici su se interesovali za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, službena putovanja, dodjeljivanje sredstava nevladinom sektoru, kao i za druge uporedne podatke o dodijeljenim sredstvima u odnosu na prethodnu godinu.