srijeda, 26 jul 2017 18:00

Održana 23. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreno deset amandmana i utvrđen Predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i podržao osam amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koje su podnijeli poslanici Nikola Rakočević i Miloš Nikolić, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i koji su postali sastavni dio teksta Predloga zakona.

Odbor je, takođe, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, podnio dva amandmana sa kojima su se saglasili predstavnici predlagača i koji su postali sastavni dio teksta predloga zakona.

U skladu sa članom 76 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, Odbor je dao saglasnost za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu.

Odbor je, u skladu sa članom 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za člana Senata Državne revizorske institucije imenuje kandidata Radula Žurića.