četvrtak, 22 jun 2017 15:37

Održana Devetnaesta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana četiri predloga zakona

Na danas održanoj Devetnaestoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je i odlučio da  predloži Skupštini Crne Gore da usvoji: Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnosti i Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Takođe, Odbor je odlučio da predloži Skupštini zaključke kojim se usvaja Godišnji Izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu hartija od vrijednosti sa Finansijskim izvještajem za 2016. godinu i Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza Komisije za 2016. godinu i prihvata Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2016. godinu.

Na sjednici je dogovoreno da se, u skladu sa članom 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, 23. juna 2017. godine, raspiše Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, koji će biti objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore i u dnevnom listu „Dnevne novine“.

Takođe, shodno članu 50 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, pokrenut je postupak za imenovanju četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore.

JAVNI POZIV