utorak, 07 maj 2019 14:57

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali na regionalnoj konferenciji u Prištini

Tema: „Parlamentarni nadzor nad javnim finansijama″

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i član Odbora, Genci Nimanbegu, učestvovali su na regionalnoj konferenciji na temu „Parlamentarni nadzor nad javnim finansijama″, koja je održana 7. maja 2019. godine, u Prištini.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Odbora za nadgledanje javnih finansija Skupštine Kosova Dritona Selmanaja, učesnici su bili u prilici da, kroz dvije sesije, razmijene iskustva u sprovođenju kontrole i nadzora nad trošenjem javnih sredstava, uključujući aspekt međuinstitucionalne saradnje, kao ključnog preduslova za očuvanje stabilnih i održivih javnih finansija.

Tokom prve sesije razgovarano je, između ostalog, o ulozi i funkcijama odbora nadležnih za finansije i budžet. Učesnici su upoznati sa djelokrugom rada Odbora za nadgledanje javnih finansija i Odbora za budžet i finansije Skupštine Republike Kosova, saradnji među njima, dodatnim efektima ove saradnje i budućim aktivnostima u cilju nadopunjavanja rada ova dva radna tijela, u smislu osnaživanja parlamentarnog nadzora. Tokom ove sesije bilo je riječi i o spovođenju Ocjene javnih rashoda i finansijske odgovornosti PEFA, koja pruža okvir za procjenu i izvještavanje o prednostima i slabostima u upravljanju javnim finansijama pomoću kvantitativnih pokazatelja za mjerenje performansi.

U okviru prve sesije, panelista je bio predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić. Predsjednik Odbora, istakao je da je Državna revizorska institucija Crne Gore, institucija koja daje snažan doprinos jačanju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, shodno Ustavu i zakonima. Nakon što je učesnike konferencije upoznao sa procedurama i praksama koji se odnose na usvajanje budžeta i završnog računa budžeta u crnogorskom Parlamentu; ukazao je na značaj revizorskih izvještaja u cilju otklanjanja nepravilnosti prilikom trošenja javnih sredstava, te istakao da je kao rezultat dosadašnje uspješne saradnje, te potrebe za daljim kontinuiranim unapređenjem radi jačanja nadzorne uloge nad trošenjem sredstava, 2018. godine, zaključen Protokol o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Genci Nimanbegu, tokom diskusije, ukazao je na potrebu daljeg jačanja kapaciteta u dijelu koji se odnosi na planiranje budžetskih sredstava na adekvatan način. S tim u vezi, naveo je primjer donošenja izmjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u Crnoj Gori, koji se odnose na naknade za majke za troje ili više djece, kada su umjesto prvobitno najavljenih troškova od nekoliko miliona eura, troškovi dostigli 60 miliona eura godišnje. Istakao je i da je u prethodnom periodu, Skupština, kroz projekat sa Vestminster fondacijom za demokratiju, radila na jačanju finansijskog nadzora nad trošenjem javnih sredstava.

Druga sesija konferencije odnosila se na saradnju parlamentarnih odbora sa vrhovnim revizorskim institucijama. U odnosu na navedeno, učesnici su razgovarali o tome kako da se izvještaji revizorske institucije koriste kao izvor informacija od strane parlamentarnih odbora, kako bi vlada bila odgovorna za način trošenja javnih sredstava, te zajedničkom radu u procesu revizije budžeta. Razgovarano je i, između ostalog, o procedurama razmatranja budžeta i završnog računa budžeta u parlamentima, položaju revizorskih institucija u pogledu finansijske autonomije, praćenju sprovođenja preporuka vrhovnih revizorskih institucija, reviziji kapitalnog budžeta, kao i mogućnostima za dalje snaženje saradnje parlamenata i revizorskih institucija. U okviru navedene sesije panelista je bio i Milan Dabović, predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore.

Konferencija, koju je organizovao Odbor za nadzor javnih finansija Skupštine Kosova,  u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), okupila je predsjednike i članove parlamentarnih odbora nadležnih za poslove finansija i budžeta, kao i predstavnike revizorskih institucija iz zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.