petak, 22 septembar 2017 16:41

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali su na konferenciji „Saobraćajno povezivanje Evrope“

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i član Odbora, Genci Nimanbegu učestvovli su na danas održanoj međuparlamentarnoj konferenciji pod nazivom „Saobraćajno povezivanje Evrope“. Konferencija, koja je održana u Talinu, organizovana je za predsjedavajuće odborima za ekonomska pitanja u okviru parlamentarne dimenzije estonskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU).

Nakon uvodnih izlagnja predsjednika Parlamenta Estonije, Eiki Nestora i predsjednik Odbora za ekonomska pitanja u Parlamentu Estonije, Sven Sestera, učesnici su vodili diskusiju u tri sesije.

Tokom prve sesije pod nazivom „Saobraćajna politika EU za povezivanje Evrope“, panelisti su ukazali da je razvijanje Transevropske saobraćajne mreže (TEN-T) od izuzetnog značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva EU. Istaknuto je da je unutar finansijskog okvira EU od ključnog značaja podrška infrastrukturnih projekata koji utiču na ekonomsku sigurnost i jaču integraciju unutrašnjeg tržišta. Strateški prekogranični projekti država članica EU koji najviše doprinose povezivanju treba da ostanu prioritet EU. U kontekstu evropskih veza, od vitalnog je značaja da se ne smanjuju sredstva za koridore transevropske saobraćajne mreže.

Diskusija učesnika bila je fokusirana na glavne izazove finansiranja i implementacije velikih prekograničnih saobraćajnih projekata EU, na identifikovanje veza koje nedostaju u saobraćajnoj mreži EU i koje treba obuhatiti u finansijskoj perspektivi, finansijske instrumente saobraćajne politike, projekte koji naviše doprinose povezivanju i dr.

Panelisti druge sesije pod nazivom „Strategija EU za vazduhoplovstvo poboljšava povezanost unutar i za Evropu“ ukazali su da se određena pitanja iz Strategije mogu efikasnije primjenjivati na nacionalnom nivou, kao što su kvalitetnije upravljanje učesnicima u vazduhoplovnom sektoru i industriji, konsultovanje sa korisnicima vazdušnog prostora, rješavanje domaćih pitanja vezanih za buku i zaštitu životne sredine, integraciju i finansiranje šire evropske mreže vazdušnih prostora, kao i investicije zasnovane na analizi troškova i koristi.

Učesnici su razgovarali o poboljšanju letenja i boljem planiranju veza u Evropi, izazovima u implementaciji Strategije, obezbjeđivanju vazduhoplovnog sektora EU konkurentnim na globalnom nivou, kao i uspostavljanju kvalitetnijih vazdušnih veza sa regionima.

Na trećoj sesiji konferencije pod nazivom „Saobraćajna održivost i inovacije“ panelisti su istakli da je od ključnog značaja osigurati da saobraćajni sistemi zadovoljavaju ekonomske, socijalne i ekološke potrebe društva, uz minimiziranje njihovog neželjenog uticaja na ekonomiju, društvo i životnu sredinu. Ukazali su da dalje uvođenje inovativnih tehnoloških rešenja za podršku održivom saobraćaju donosi velike koristi, te da nova tehnološka rješenja podržavaju inovacije u sektoru saobraćaja.

Tokom sesije učesnici su razgovarali o promjenama koje bi u sektoru saobraćaja najviše doprinijelae zadovoljavanju potreba društva, vrsti finansiranja saobraćajnih inovacija, glavnim preprekama i izazovima u susret održivim saobraćajnim rješenjima, vrstama mjera koje treba preduzeti da bi se obrazovala i informisala javnost o korišćenju ekonomičnijih saobraćajnih rješenja i dr., dok su predstavnici Evropskog parlamenta i Evropske komisije prezentovali najbolje prakse u navedenoj oblasti.