petak, 14 jun 2019 15:07

Održana 42. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor razmotrio poseban Izvještaj Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

Odbor za bezbjednost i odbranu je na današnjoj sjednici, uz ućešće direktora Uprave policije sa saradnicima informisan o aktivnostima preduzetim za period 01.01.2019. – 31.05.2019., kao i rezultatima ostvarenim u drugoj polovini 2018. godine, uvažavajući važnost cjelovitog pristupa predmetnom dokumentu.

Tokom rasprave, zajednički je ocijenjeno da borba protiv svih oblika organizovanog kriminala i korupcije, uključujući i teška krivična djela protiv života i tijela, predstavlja veoma složen bezbjednosni izazov koji zahtjeva multidisciplinarni i svebuhvatan pristup, dodatne napore, angažovanje svih kapaciteta koje sistem posjeduje i to nosilaca tužilačke i pravosudnih funkcija, kao i drugih nadležnih organa koji djeluju na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

S tim u vezi, Odbor cijeni veoma važnim nastavak intenziviranih aktivnosti Uprave policije, saglasno ovlašćenjima, na sprječavanju i suzbijanju svih oblika kriminala i korupcije, kao i djelovanja u cilju postizanja mjerljivih rezultata u interesu bezbjednosti svih građana.

Ovom prilikom je konstatovano da su mjere i radnje koje je Uprava policije preduzimala u posmatranom periodu u saradnji sa tužilaštvom i drugim organima za sprovođenju zakona intenzivirane, što je između ostalog rezultiralo većim stepenom efikasnosti prilikom rasvjetljavanja teških krivičnih djela i sprječavanja izvršenja teških krivičnih djela protiv života i tijela. Takođe, intenzivirane su i aktivnosi u oblasti borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe opojnih droga, posebno na međunarodnom planu.

Tokom rasprave je uočeno da su rezultati saradnje Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva, kao i međuresorske i međunarodne policijske saradnje, evidentirani i u odgovarajućim dokumentima Evropski komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, konstatacijom o napretku u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i međunarodne policijske saradnje.

Ovom prilikom, Odbor je pohvalio implementaciju modela „Policije vođene obavještajnim radom“ što je rezultiralo strateškim, operativnim i taktičnim dokumentima potrebnim za sprovođenja zakona u Crnoj Gori, po metodologiji koja se primjenjuje u zemljama Evropske unije.

Na temelju prezentovanog dokumenta i rasprave koja je vođena tokom sjednice, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.