petak, 17 maj 2019 13:55

Održana 41. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor razmotrio tri izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu danas su, u prisustvu ministra unutrašnjih poslova i njegovih saradnika, razmotrili Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima sa organom u sastavu za 2018. godinu, kao i Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima i Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, za isti period.

Povodom razmatranja Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima za prošlu godinu, Odbor je upoznat sa aktivnostima realizovanim u navednom periodu, sa posebnim osvrtom na stanje bezbjednosti, implementaciju strateškog i normativno-pravnog okvira, ostvarivanje načela zakonitosti, vladavine prava, zaštite ljudskih prava i sloboda, te održavanje i unapređenje dobrosusjedskih odnosa, regionalne i međunarodne saradnje.

Na osnovu sprovedene rasprave, Odbor je jednoglasno prihvatio predmetni Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova, sa sljedećim

Z A K LJ U Č C I M A:

1.Polazeći od analize stanja i rezultata po oblastima rada, kao i definisanih prioriteta u radu Uprave policije, Odbor iskazuje podršku aktivnostima koje doprinose povoljnom bezbjednosnom ambijentu i otkrivanju najtežih krivičnih djela, čime se doprinosi bezbjednosti građana i njihove imovine; 

2.Odbor iskazuje zabrinutost zbog rasta maloljetničke delikvencije i insistira na sprovođenju preventivnih aktivnosti radi njenog suzbijanja;

3.Odbor pozdravlja povećanje kvaliteta usluga za izdavanje ličnih isprava čime su smanjene gužve na šalterima i podržava nastojanje MUP-a na kontinuiranom preduzimanju aktivnosti kako bi usluge učinili dostupnijim građanima i privrednim subjektima;

4.Odbor podržava intenziviranje kontinuirane saradnje MUP-a i Uprave policije sa ostalim bezbjednosnim službama, Vrhovnim državnim tužilaštvom i Specijalnim državnim tužilaštvom;

5.Odbor daje punu podršku MUP-u i Upravi policije na kvalitetnoj regionalnoj i međunarodnoj saradnji čime se daje puni doprinos bezbjednosti kako na regionalnom tako i globalnom nivou, a posebno kada su u pitanju migracije.

U nastavku rada sjednice, Odbor je razmotrio Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu, kojom prilikom je detaljno prezentovano stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori za naznačeni period, sa posebnim osvrtom na strukturu saobraćajnih nezgoda, analizu registrovanih prekršaja, te preduzete mjere i radnje službenika saobraćajne policije.

Uvažavajući zaključke usvojene na 20. sjednici Odbora, kada je razmotren Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu, Odbor potencira nastavak aktivnosti na obezbjeđivanju finansijskih i drugih preduslova za sprovođenje svih potrebnih mjera prema učesnicima u saobraćaju, te aktivnosti neophodnih za potpunu realizaciju projekta instaliranja stacionarnih sistema na prometnim raskrsnicama u većim gradovima i na kritičnim dionicama magistralnih i regionalnih puteva, gdje se i registruje najveći broj saobraćajnih nezgoda i prekršaja sa najtežim posljedicama.

Saglasno iznijetom, a cijeneći važnost daljeg unapređivanja stanja bezbjednosti saobraćaja, Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018.godinu, i saglasno članu 162 stav 2 Poslovnika Skupštine, odlučio da predloži Skupštini da predmetni Izvještaj prihvati.

Takođe, Odbor je na današnjoj sjednici razmotrio i Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini, i upoznao se sa realizovanim aktivnostima u okviru sistema zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u Crnoj Gori. Odbor je konstatovao da je u protekloj godini učinjen napredak na poboljšanju sistema zaštite i spašavanja kroz stvaranje uslova za efikasno rukovođenje i koordiniranje, kao i na planu planiranja, pripremanja i jačanja ljudskih i materijalnih resursa na nacionalnom i lokalnom nivou.

S tim u vezi, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini i usvojio sljedeće

Z A K LJ U Č K E:

1.Odbor insistira na nastavku aktivnosti u cilju trajnog rješavanja pitanja sistema radio veza koji se upotrebljava u zaštiti i spašavanju na način koji bi zadovoljio kriterijume za funkcionisanje operativnih jedinica zaštite i spašavanja, te uvezivanje radio sistema Tetra sa CordCom sistemom Operativno-komunikacionog centra 112, kao i sa Jedinicom za gašenje požara iz vazduha; 

2.Odbor iskazuje podršku stvaranju uslova za adekvatan rad službi za zaštitu i spašavanje u opštinama na sjeveru Crne Gore kojima nedostaje lična i kolektivna oprema te stručne obuke za adekvatan odgovor na pojedine hazarde, kao i stvaranju uslova za uspostavljenje i formiranje Nacionalnog trening centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje učesnika sistema zaštite i spašavanja;

3.Odbor cijeni značajnim donošenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije za period 2018-2023. godine, te donošenje Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2019. godine

4.Odbor ohrabruje dalje jačanje saradnje sa lokalnim samoupravama i podizanje svijesti nadležnih lokanih subjekata o pitanjima vezanim za smanjenje rizika od hazarda.