ponedjeljak, 08 april 2019 12:53

Odbor za bezbjednost i odbranu održao 38. sjednicu

Odbor predložio Skupštini da usvoji Predlog strategije odbrane Crne Gore

Odbor za bezbjednost i odbranu je na danasnjoj 38. sjednici, u prisustvu generalnog direktora Direktorata za politiku i planiranje odbrane, upoznat sa svim elementima planiranim u domenu dugoročnog uređenja i usmjeravanja razvoja normativnih, doktrinarnih i organizacionih rješenja u sistemu odbrane, kao i u pogledu angažovanja i vizija razvoja odbrambenih resursa u odgovoru na savremene bezbjednosne izazove, rizike i prijetnje.

Polazeći od činjenice da je, nakon što je Crna Gora postala punopravna članica NATO-a, započeto usklađivanje cjelokupnog strateško-normativnog okvira u oblasti bezbjednosti i odbrane, Odbor je pozdravio aktivnosti preduzete na izradi novog strateškog dokumenta kojim će se identifikovati izazovi, rizici i prijetnje koji imaju implikacije na sektor odbrane, definisati strateški odbrambeni ciljevi, utvrditi strategijski koncept odbrane, definisati sistem odbrane, misije i zadaci Vojske Crne Gore, kao i resursi i oblast finasiranja odbrane.

Tokom rasprave, članovima Odbora je predočeno stanje u domenu bezbjednosnog okruženja Crne Gore sa posebnim osvrtom na globalnu i regionalnu bezbjednost. Saglasno navedenom, Odbor je apostrofirao da zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Crne Gore, doprinos razvoju sposobnosti i kapaciteta Alijanse, očuvanje mira i bezbjednosti u regionu i svijetu, te razvoj otpornosti, civilne spremnosti i sposobnosti za krizno upravljanje predstavljaju jasno definisane odbrambene ciljeve Crne Gore, cijeneći važnim njihovo sprovođenje i zaštitu kroz ostvarivanje principa politike.

Polazeći od iznijetog, posebno je naglašeno da treba imati u vidu da savremeni izazovi, rizici i prijetnje zahtijevaju nove sposobnosti i naprednu obuku te da planiranje, razvoj i obuka ljudskih resursa jesu ključna oblast za izgradnju uspješnog sistema odbrane Crne Gore. S tim u vezi, članovi su iskazali podršku aktivnostima koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta i osposobljenosti ljudskih resursa kroz upotrebu mehanizama međunarodne saradnje.

 U pogledu diskusije o elementima obavještajnog djelovanja, ukazano je da proaktivna koordinacija na nacionalnom nivou, intenzivna međunarodna saradnja sa partnerskim službama i organizacijama, kao i stalna komunikacija sa NATO-om, predstavljaju imperativ u jačanju kapaciteta nadležnih službi. 

U kontekstu dalje rasprave, članovi Odbora su takođe konstatovali da, u uslovima savremenog bezbjednosnog okruženja, jačanje otpornosti države i društva, te razvijanje individualne i kolektivne sposobnosti za suprotstavljanje bilo kom obliku ugrožavanja bezbjednosti jeste stalni zadatak od vitalnog značaja svih elemenata sistema odbrane.

Nakon sprovedene rasprave, uz konstataciju da se donošenjem i implementacijom predmetnog dokumenta stvaraju uslovi za dalji razvoj sistema odbrane, izradu Doktrine Vojske, izradu Plana odbrane Crne Gore, razvojnih planova Vojske, planova opremanja Vojske, odbrambenih priprema državnih organa i privrede Crne Gore, kao i za izradu drugih dokumenata u oblasti funkcionisanja i razvoja sistema odbrane i Vojske, Odbor je većinom glasova predložio Skupštini da usvoji Predlog strategije odbrane Crne Gore.