petak, 08 februar 2019 11:30

Održana 36.sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli sa posebnim osvrtom na odredbe koje imaju za cilj usaglašavanje vršenja granične kontrole sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Tokom rasprave apostrofirana je važnost uspostavljanja adekvatnih standarda u cilju jačanja efikasnosti granične kontrole i konstatovano da donošenje navedenog propisa ima za cilj uspostavljanje standarda koje granična kontrola mora ispunjavati u momentu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i onih standarda koji se u aktuelnom momentu mogu uspostaviti saglasno mogućnostima i potrebama granične policije.

Članovi Odbora su se tokom diskusije osvrnuli i na zaključke usvojene na 29.sjednici na kojoj je sprovedeno konsultativno saslušanje na temu „Kontrola granica i dijeljenje informacija u kontekstu sprečavanja i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma sa posebnim osvrtom na: sistem napredne informacije o putnicima, evidenciju imena putnika i prikupljanje biometrijskih podataka“, i s tim u vezi realizovanu posjetu Sektoru granične policije.

Na bazi iznijetog, Odbor je jednoglasno odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli.