ponedjeljak, 07 maj 2018 15:37

Održana 21. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu danas je razmotrio Predlog zakona o zaštiti lica i imovine.

Nakon uvodnih napomena predstavnika predlagača, Odbor je, uvažavajući okolnost da donošenje novog zakona u ovoj oblasti ima za cilj dodatno normativno unaprjeđenje predmetne oblasti koje je u interesu države i svih subjekata zaštite, kao i stvaranje uslova za adekvatno i nesmetano funkcionisanje i korišćenje sistema zaštite i spašavanja od strane svih zainteresovanih lica, jednoglasno odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o zaštiti lica i imovine.