ponedjeljak, 07 maj 2018 15:35

Održana 20. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu danas su, u prisustvu ministra unutrašnjih poslova, razmotrili Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu.


Odbor je upoznat sa aktivnostima realizovanim u izvještajnom periodu sa posebnim osvrtom na politiku razvoja, proces evropskih i evroatlantskih integracija, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, izvršenje zakona i drugih propisa, te stanje bezbjednosti i rezultate po oblastima rada Uprave policije.
Na bazi sprovedene rasprave, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu sa sljedećim zaključcima:
1. Odbor podržava planirane aktivnosti u cilju realizacije prioriteta definisanih dokumentom SOCTA i poboljšanja rezultata u borbi protiv kriminala, korupcije na svim nivoima, krijumčarenja i nedozvoljene trgovine drogama i akciznim robama, ilegalnih migracija i trgovine ljudima, zelenaštva, pranja novca, vršenja teških krivičnih djela, terorizma i vjerskog ekstremizma, kompjuterskog kriminala, utaje poreza, kao i u oblasti unapređenja kadrovskih kapaciteta radi efikasnijeg vođenja finansijskih istraga;

2. Cijeneći zaključke usvojene na ranije održanim sjednicama i evidentno preduzete aktivnosti, Odbor potencira na daljem intenzivnom djelovanju u vezi sa rasvjetljavanjem krivičnih djela teških ubistava iz prethodnog perioda;

3. Odbor potencira nastavak aktivnosti na sprječavanju i otkrivanju krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti eksplozivnim sredstvima, kao i krivičnih djela uništavanje ili oštećenje tuđe imovine;

4. Odbor podržava aktivnosti na poboljšanju rezultata u borbi protiv nasilja u porodici, kao i na sprečavanju vršnjačkog nasilja

U nastavku rada sjednice, Odbor se u prisustvu ministra unutrašnjih poslova i pomoćnika direktora Uprave policije, upoznao sa Izvještajem o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu.
Odbor je upoznat sa sprovedenim aktivnostima službenika saobraćajne policije tokom 2017. godine, podacima o saobraćajnim nezgodama, njihovim uzrocima, posljedicama i drugim karakteristikama, kao i sa strukturom registrovanih prekršaja u prethodnoj godini, sa posebnim osvrtom na ocjenu stanja i predlog mjera za naredni period.
U vezi sa tim, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2017. godinu sa sljedećim zaključcima:

1. Odbor podržava nastavak aktivnosti nadležnih organa i institucija koji učestvuju u sistemu bezbjednosti saobraćaja na implementaciji svih mjera predviđenih strateškim i drugim planskim dokumentima, sa posebnim osvrtom na obezbjeđivanje finansijskih i drugih preduslova za sprovođenje preventivnih i represivnih mjera prema učesnicima u saobraćaju;

2. Odbor smatra neophodnim realizovanje obaveza predviđenih planom za obezbjeđivanje budžetskih sredstava i nabavku potrebne opreme za rad saobraćajne policije za 2018. godini;

3. Odbor daje punu podršku Upravi policije na realizaciji započetih i pokretanju novih akcija kontrole u oblasti bezbjednosti saobraćaja, posebno na onim saobraćajnicama na kojima se bilježi najveći broj saobraćajnih nezgoda i prekršaja, kao i na planu daljeg usavršavanja službenika saobraćajne policije i unapređenju saradnje sa učesnicima u saobraćaju, društvenim subjektima, medijima i nadležnim službama
Odbor je danas takođe razmotrio i Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2017. godini, i u prisustvu ministra unutrašnjih poslova i generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije, upoznao se sa realizovanim aktivnostima u okviru sistema zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u Crnoj Gori.

Nakon sveobuhvatne rasprave, Odbor je konstatovao da je u protekloj godini učinjen napredak na poboljšanju sistema zaštite i spašavanja kroz stvaranje uslova za efikasno rukovođenje i koordiniranje, kao i na planu planiranja, pripremanja i jačanja ljudskih i materijalnih resursa na nacionalnom i lokalnom nivou.
Saglasno navedenom, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2017. godini i usvojio sljedeće zaključke:
1. Odbor pozdravlja napore Vlade u jačanju sistema zaštite i spašavanja dodatnim opremanjem MUP-a sa dva protivpožarna aviona i tri helikoptera za potrebe Ministarstva odbrane, čime će sistem zaštite i spašavanja biti znatno ojačan;
2. Odbor izuzetno cijeni donošenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije za period 2018-2023.godine, kao i izradu Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.
3. Odbor podržava formiranje Nacionalnog trening centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje učesnika sistema zaštite i spašavanja