četvrtak, 12 april 2018 15:06

Održana 19. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor razmotrio Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2017. godinu i aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori

Odbor je na današnjoj sjednici razmotrio Izvješaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2017. godinu, na kojoj je uz učešće direktora informisan o aktivnostima koje je Agencija preduzimala u posmatranom periodu, a članovi su, ovom prilikom, upoznati i sa Izvještajem o radu Generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost za prethodnu godinu.

Odbor je u kontekstu složenih i višedimenzionalnih globalnih prijetnji i izazova konstatovao da je Agencija za nacionalnu bezbjednost tokom 2017. godine nastavila da djeluje na planu pružanja doprinosa u cilju očuvanja i unapređenja nacionalne, regionalne i kolektivne bezbjednosti, te da su kao prioritetne postavljene prijetnje od djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, prevashodno na planu izvršenja teških krivičnih djela.

Na temelju predstavljenog Izvještaja o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2017.godinu i rasprave koja je vođena, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj, i s tim u vezi usvojio sljedeće zaključke:

  1. Odbor insistira na kontinuiranom sagledavanju prijetnji od djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, prevashodno na planu izvršenja teških krivičnih djela, u cilju obezbjeđenja sigurnog ambijenta za građane, uz djelotvornu saradnju sa nadležnim državnim organima u Crnoj Gori i intenzivnu i blagovremenu razmjenu podataka sa partnersku službama iz regiona i šire;
  1. Članstvo Crne Gore u NATO, odnosno participacija u kolektivnom sistemu bezbjednosti i to civilnom obavještajno-bezbjednosnom sektoru, predstavlja značajan uspjeh za sistem bezbjednosti Crne Gore ali i dodatnu odgovornost i obavezu u pravcu nastavka odlučnog i kontinuiranog unaprjeđenja ukupnog bezbjednosnog ambijenta;
  1. Imajući u vidu da su, u saradnji sa Ministarstvom za javnu upravu, realizovane aktivnosti na planu izrade Strategije cyber bezbjednosti Crne Gore sa pratećim Akcionim planom, Odbor cijeni neophodnim nastavak intenzivne saradnje sa drugim nadležnim državnim organima, saglasno nacionalnim prioritetima, uz kontinuiranu komunikaciju sa svim činiocima sistema po pitanji informacione sigurnosti u Crnoj Gori;
  1. Cijeneći važnost procesa nadogradnje ukupnih i individualnih profesionalnih kapaciteta Agencije potrebno je nastaviti sa organizovanjem specijalističkih edukativnih programa i upućivanjem službenika na stručna usavršavanja, u cilju kontinuiranog podizanja stručnosti i ukupnog nivoa profesionalnih standarda zaposlenih

U kontekstu druge tačke dnevnog reda sjednice, u svijetlu najnovijih dešavanja u Glavnom gradu uz učešće direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, Odbor je informisan o aktivnostima koje je ova služba preduzela povodom predmetnih događaja, i s tim u vezi na temelju sprovedene diskusije,  jednoglasno usvojio sljedeće zaključke:

  1. Odbor insistira na daljem jačanju zajedničkih aktivnosti svih nadležnih državnih organa, kako bi se bezbjednosna situacija u Crnoj Gori poboljšala, nakon nemilih i uznemirujućih događaja, krajem prošlog mjeseca u našem Glavnom gradu;
  1. Odbor pozdravlja efikasnu i koordiniranu akciju nadležnih službi koja je uslijedila nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost i donešenih zaključaka i preporuka.

Odbor smatra da će se ovakvim djelovanjem u narednom period stati na put kriminalcima i organizovanim kriminalnim grupama da bi naši građani bili bezbjedni a njihova imovina zaštićena.