utorak, 20 mart 2018 12:05

Održana 18. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor prihvatio Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2017. godinu i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2017. godini

Odbor je, u prisustvu ministra odbrane i vršioca dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, upoznat sa sprovedenim aktivnostima u izvještajnom periodu, sa posebnim osvrtom na realizaciju aktivnosti u vezi sa prijemom Crne Gore u NATO, međunarodnu saradnju u oblasti odbrane, izvršavanje misija i zadataka Vojske, pripreme za izvršavanje obaveza iz okvira punopravnog članstva, pripremu i učešće Vojske u međunarodnim operacijama i misijama, kao i njeno osposobljavanje, opremanje i modernizaciju.

Apostrofirajući da prijem Crne Gore u NATO predstavlja priznanje dostignutog nivoa reforme sistema odbrane i ostvarenje jednog od spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore, Odbor je posebnu pažnju posvetio intenziviranoj saradnji sa NATO, kao i međunarodnoj odbrambenoj saradnji koja je predstavljala snažan instrument podrške unapređenju odbrambenih sposobnosti, jačanju političkih odnosa sa ključnim strateškim partnerima, unapređenju regionalne saradnje, razvoju dobrosusjedskih odnosa i pronalaženja zajedničkih rješenja u cilju adekvatnog reagovanja na izazove, rizike i prijetnje po bezbjednost.

Imajući u vidu da su priprema i učešće jedinica Vojske u međunarodnim operacijama predstavljali najznačajniju aktivnost Ministarstva i Vojske u posmatranom periodu, Odbor je konstatovao da su pripadnici Vojske, učešćem u četiri međunarodne misije i operacije („Resolute Support“, „ATALANTA“, „EUTM“ i „MINURSO“), uspješno izvršili zadatke u međunarodnim operacijama i misijama i da nije bilo ugrožavanja njihove bezbjednosti.

Takođe, Odbor je upoznat sa Izvještajem Ministarstva odbrane o realizaciji preporuka iz Akcionog plana u vezi sa Izvještajem Državne revizorske institucije „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“ i konstatovao da je kod ove revizije, kao i prethodnih izvršenih kod ove potrošačke jedinice, ostvaren profesionalan pristup zaposlenih u realizaciji preporuka, kao i da postoji dobra saradnja sa DRI u svim fazama navedenog postupka.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da je organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za poslove unutrašnje revizije više godina bila nepopunjena potrebnim kadrom, Odbor je pohvalio popunu sistematizovanih mjesta starijeg i mlađeg unutrašnjeg revizora, čime su stvoreni uslovi za profesionalno obavljanje većeg broja revizija, što će značajno doprinijeti jačanju sistema finansijskog upravljanja i kontrola u funkcionalnim oblastima rada Ministarstva.

U kontekstu osvrta na rad tokom protekle godine, Odbor je pozdravio brojne aktivnosti koje je realizovala Služba za odnose sa javnošću, shodno Planu promotivnih aktivnosti na privlačenju kadra za potrebe Vojske za 2017. godinu, sa ciljem pozitivnog odnosa u javnosti prema Ministarstvu, odnosno Vojsci, kao najboljem poslodavcu, u svrhu povećanja interesovanja mladih za javni poziv i obezbjeđenja priliva kvalitetnijih kadrova.

Nakon sprovedene objedinjene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2017. godinu i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2017. godini sa sljedećim zaključcima:

  1. Odbor ističe da prijem Crne Gore u NATO predstavlja priznanje za dostignuti nivo reforme sistema odbrane, čime je Crna Gora ostvarila jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih prioriteta;
  2. Odbor konstatuje da je Vojska Crne Gore u izvještajnom periodu dostigla značajan stepen operativnih sposobnosti i interoperabilnosti, cijeneći da su uspješan proces integracije u NATO i deklarisanje snaga za buduće angažovanje u međunarodnim misijama i operacijama rezultat značajnog napora koji je Vojska uložila tokom 2017. godine;
  3. Odbor ukazuje na značaj nastavka aktivnosti na daljem prilagođavanju administrativnih, operativnih i materijalnih kapaciteta u cilju afirmacija jedinica Vojske u okviru međunarodnih snaga;
  4. Iskazuje se puna podrška aktivnostima na prevazilaženju izazova koji negativno utiču na spremnost Vojske, kao što su: nedostatak oklopnih borbenih vozila za pješadijske jedinice i vojnih poligona za izvođenje vježbi taktičkih jedinica i gađanja sa oruđima većeg kalibra, uništenje viškova vojne opreme za čije je čuvanje angažovan značajan broj pripadnika Vojske, sporo rješavanje stambenih potreba pripadnika Vojske, kao i nepovoljna starosna struktura podoficira naše Vojske.