ponedjeljak, 23 oktobar 2017 14:17

Održana 12. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu

Na danas održanoj 12. sjednici Odbor je, saglasno odredbama Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, uz prisustvo predstavnika predlagača zakona i predstavnika potrošačkih jedinica iz sektora bezbjednosti i odbrane: Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost, razmotrio Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

Ovom prilikom Odbor je posvetio posebnu pažnju aktivnostima organa i institucija u oblasti bezbjednosti i odbrane i utrošenim sredstvima za njihovu realizaciju za navedeni period.

Na temelju dostavljenog dokumenta i sprovedene rasprave, Odbor je konstatovao da su potrošačke jedinice iz sektora bezbjednosti i odbrane sredstva opredijeljena za 2016. godinu trošila namjenski, u skladu sa Zakonom i važećim propisima i svoju funkciju, u posmatranom periodu, obavljale efikasno. S tim u vezi, Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.