ponedjeljak, 04 decembar 2017 14:15

Održana 22. sjednica Administrativnog odbora

Odbor odlučio da pokrene postupak razrješenja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Na danas održanoj 22. sjednici Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je u okviru nastavka postupka izbora članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava po Javnom pozivu br.00-63-14/17-160 od 3. novembra 2017. godine, konstatovao da se nijesu stekli uslovi za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, jer jedan broj ovlašćenih predlagača nije u ostavljenom roku dostavio predloge kandidata.

Odboru su dostavljeni predlozi ovlašćenih predlagača: Hrvatskog nacionalnog vijeća - Zvonimir Deković; Romskog savjeta - Ana Popović; Srpskog nacionalnog savjeta - Đorđe Brujić; Savjeta Muslimana Crne Gore -  Sabrija Vulić; i Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Valon Dasharami.

Odboru nijesu dostavljeni prijedlozi ovlašćenih predlagača: Ministarstva kulture za jednog člana; Savjeta za visoko obrazovanje za jednog člana; Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori za jednog člana; Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori  za jednog člana i Skupštine Crne Gore tj. klubova poslanika za tri  člana.

Odboru su po Javnom pozivu, iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima  prijave dostavili: Admir Adrović; Sanja Rašović; Neđeljka Sindik; i Tamara Pešić.

Odbor je imajući u vidu da se nijesu stekli uslovi za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, odlučio da ovlašćenim predlagačima koji u ostavljenom roku nijesu dostavili predloge kandidata, uputi urgenciju za dostavljanje predloga za izbor članova Upravnog odbora Fonda, kako bi se na jednoj od narednih sjednica, utvrdio Predlog odluke i isti dostavio Skupštini na dalje postupanje.

Odbor u okviru nastavka postupka imenovanja kandidata za jednog člana Državne izborne komisije, iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, nije utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije. Po Četvrtom ponovnom Javnom konkursu br.00-63-14/17-132 od 14. septembra 2017. godine kandidat Vladimir Bošković nije dobio potrebnu većinu glasova prisutnih članova Odbora.

Odbor je nakon upoznavanja sa Odlukom Agencije za sprječavanje korupcije, UPI 02-01-281/4 od 29. septembra 2017. godine, kojom je utvrđeno da je Darko Ivanović, član Savjeta Agencije za elektronske medije, kao javni funkcioner prekršio čl.11 i 13 Zakona o sprječavanju korupcije, na način što je nakon isteka zakonom propisanog roka, istovremeno sa javnom funkcijom obavljao i dužnost ovlašćenog zastupnika u privrednom društvu „Agencija medija N-Gage“ DOO Podgorica, odlučio da pokrene postupak razrješenja Darka Ivanovića, člana Savjeta Agencije za elektronske medije. S tim u vezi Odbor je odlučio da za narednu sjednicu uputi poziv članu Savjeta Agencije za elektronske medije Darku Ivanoviću, na izjašnjavanje o okolnostima u vezi sa činjenicom da je prekršio čl. 11 i 13 Zakona o sprječavanju korupcije.

Odbor je, na predlog potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Branimira Gvozdenovića, a shodno članu 6 Odluke o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, imenovao Nikolu Divanovića, magistra strategijskog menadžmenta, za savjetnika potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

Odbor je u okviru tačke “Tekuća pitanja“ jednoglasno odlučio da na narednoj sjednici utvrdi broj  i sastav članova Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore.