petak, 03 novembar 2017 16:52

Održana 18. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak za razrješenje jednog člana Savjeta RTCG

Na danas održanoj 18. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je u postupku imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenom predlagaču, Crnogorskom P.E.N. Centru, utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po Javnom pozivu broj 00-63-14/17-124 od 6. septembra 2017. godine. Odbor je odlučio da Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, objavi na način na koji je objavio i Javni poziv. Crnogorski P.E.N. Centar je za člana Savjeta Agencije za elektronske medije predložio Rajka Todorovića.

Odbor je saglasno članu 36 Zakona o manjinskim pravima i slobodama i članu 3 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, odlučio da uputi Javni poziv nezavisnim ekspertima  i  pozive ovlašćenim predlagačima - Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Savjetu za visoko obrazovanje, savjetima manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i organu državne uprave nadležnom za medije - i Klubovima poslanika Skupštine Crne Gore, za podnošenje predloga za kandidate za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, objavljivanjem na web sajtu Skupštine Crne Gore i u štampanom mediju „Dnevne novine“.

Članovi Odbora  su se upoznali sa Odlukama Agencije za sprječavanje korupcije kojima je utvrđeno da su članovi Savjeta RTCG, Mimo Drašković, Dragana Tripković, Perko Vukotić i Vladimir  Pavićević, prekršili odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, na način što Agenciji nijesu dostavili Izvještaj o prihodima i imovini za 2016. godinu u zakonom propisanom roku.

Odbor je pokrenuo postupak razrješenja Nikole Vukčevića funkcije člana Savjeta RTCG. S tim u vezi, a na osnovu člana 43 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizije Crne Gore, Odbor je uputio Poziv imenovanom za izjašnjavanje o okolnostima iz članom 26 stav 1 tačka 5 Zakona o nacionalnoim javnom emiteru Radio i Televizije Crne Gore, zbog činjenice da je imao materijalni interes - novčani prihod u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom radio i televizijskog programa ,,Galileo production'' DOO Podgorica, čime je kao javni funkcioner javni interes podredio privatnom i izazvao sukob interesa.

Odbor je na Predlog predsjednika Skupštine Crne Gore 26. saziva, Ivana Brajovića, na dužnost savjetnice predsjednika Skupštine Crne Gore 26. saziva, imenovao Jelenu Davidović, diplomiranu ekonomistkinju.

U okviru tačke dnevnog reda “Tekuća pitanja” Odbor je shodno zahtjevu jednog broja poslanika donio odgovarajuća rješenja, saglasno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

 

pdfLista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije 

pdfJavni poziv za izbor člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima