petak, 06 oktobar 2017 16:12

Održana 16. sjednica Administrativnog odbora

Odbor donio dvije odluke

Na danas održanoj 16. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva,  Odbor je shodno članu 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dao saglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Odbor je donio Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore, kao i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima.

U radu  sjednice, u svojstvu predlagača akata, saglasno članu 67  Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovali su generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević,  predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama  Muhamed Gjokaj, i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Čedomir Mitrović.

U radu sjednice su učestvovali predsjednica Sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore Slavica Mirković i član IO Sindikalne organizacije Igor Šljivančanin, koji su podržali donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore, koju je predložio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore. Inicirali su donošenje odluke o dodatku na zaradu za određena zvanja u Službi Skupštine.

Predsjednik Odbora je upoznao članove Odbora sa Odgovorom Agencije za sprječavanje korupcije od 4. oktobra 2017. godine, povodom anonimnih predstavki o navodnom postojanju sukoba interesa određenog broja članova Savjeta RTCG i Savjeta Agencije za elektronske medije. S tim u vezi, Odbor je odlučio da, kada se steknu formalno-pravni uslovi, članovima Savjeta RTCG i Savjeta Agencije za elektronske medije, za koje postoje dokazi da su u sukobu interesa, uputi poziv za učešće na jednoj od narednih sjednica Odbora, kako bi se izjasnili na te okolnosti.