srijeda, 27 novembar 2019 15:59

Studijska posjeta delegacije službenika državnih institucija Republike Sjeverne Makedonije

Delegacija službenika makedonskog Sobranja, Sekretarijata za evropske poslove i Sekretarijata za zakonodavstvo, boravila je danas u studijskoj posjeti Skupštini Crne Gore. Tim povodom, na odvojenim sastancima, sa makedonskim kolegama susreli su se zamjenik generalnog sekretara Mersudin Gredić, pomoćnica generalnog sekretara Nataša Komnenić, kao i predstavnici više organizacionih jedinica Službe Skupštine.

Studijska posjeta bila je usmjerena na razmjenu praksi i iskustava u vezi sa pitanjima koja se tiču postupka donošenja zakona, komunikacije i koordinacije procesa evropskih integracija, te uloge zakonodavne i izvršne vlasti u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije.

Makedonsku delegaciju zamjenik generalnog sekretara upoznao je sa ključnim informacijama o skupštinskim zakonodavnim aktivnostima, saradnji sa Vladom u postupku donošenja zakona, kao i informacijama koje se tiču postupka planiranja rada Skupštine i njenih radnih tijela. Posebno se osvrnuo na značaj obezbjeđivanja efikasne podrške radu poslanika od strane skupštinskih službi, te, s tim u vezi, ocijenio da ovakav vid saradnje i razmjene informacija na ekspertskom nivou pruža mogućnost obostrane nadogradnje znanja i sagledavanja novih mogućnosti za dalji razvoj i unapređenje rada administracije.

Jedna od ključnih tema ove studijske posjete ticala se procesa evropskih integracija, pa je makedonska delegacija upoznata sa ulogom koju Skupština i njen Odbor za evropske integracije, shodno Poslovniku i Rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju imaju u postupku praćenja pregovaračkog procesa. Ukazano je, takođe, na specifičnost modaliteta praćenja usklađivanja zakonodavstva sa propisima Evropske unije koji je, kada je Skupština Crne Gore u pitanju, u nadležnosti sedam matičnih odbora. Kolege iz makedonskog Sobranja interesovale su se, takođe, za ulogu Odbora za evropske integracije u informisanju građana o ovom procesu kao i saradnji Odbora sa civilnim sektorom, pa je bilo riječi i o brojnim aktivnostima sprovedenim u saradnji sa lokalnim samoupravama, srednjim školama, kao što su javne tribine, okrugli stolovi, studijske posjete na temu sadržaja pregovaračkih procesa.

Tokom studijske posjete Skupštini razmijenjena su i iskustva u vezi sa upotrebom informacionih tehnologija u radu parlamenata, uz naglasak na digitalizaciju zakonodavnog postupka i mogućnosti koje u tom pogledu pruža uvođenje servisa e-parlamenta.

Studijska posjeta Skupštini Crne Gore organizovana je uz podršku Kancelarije Nacionalnog demokratskog instituta u Sjevernoj Makedoniji, a tokom dvodnevnog boravka u Crnoj Gori, službenici makedonskih državnih institucija sastaće se i sa predstavnicima Kancelarije za evropske integracije i Sekretarijata za zakonodavstvo.