petak, 06 septembar 2019 11:25

Održan XXIX Ekonomski forum u Krinjici-Zdroju

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na XXIX Ekonomskom forumu pod temom „Evropa sjutrašnjice. 'Snažno' – šta to znači?“, a u cilju uspostavljanja dijaloga i daljeg jačanja saradnje između evropskih zemalja i njenih partnera.

Da kulturna baština treba da bude jedan od stubova razvoja turizma i da se zemlje moraju posvetiti kulturnom nasljeđu  kako bi, umjesto sezonskog, omogućile turizam tokom cijele godine, konstatovano je na sesiji pod temom „Turističko nasljeđe – korišćenje kulturne baštine u poslovne svrhe“.

U okviru ovog panela, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Predrag Sekulić istakao je da je Crna Gora izrazito turistička zemlja koja godinama zaredom ima sve veći broj turista, da oko 20% BDP-a ostvaruje u turizmu, da su posljednjih godina u ovoj oblasti investicije najvećim dijelom usmjerene na razvijanje zimskog turizma, ali i da u saradnji sa evropskim partnerima aktivno radi na rješavanju problema neadekvatne infrastrukture, posebno na sjeveru države.

Istakao je da kulturni turizam čini sve ono što opredjeljuje turiste da posjećuju Crnu Goru, i u vezi s tim ukazao na imovinu koja se nalazi na UNESCO listi svjetske baštine, kao i na potencijale koje treba staviti u fokusu budućih procesa restauracije i ekonomske valorizacije.

U okviru panela „Sinergija poslovanja, nauke i lokalne samouprave – kako to postići?“, predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović istakao je da bi jedan od strateških prioriteta svake države trebalo da bude podsticanje ukupnog društvenog ambijenta za izradu naučno istraživačkih i inovativnih projekata, koji bi imali za cilj da objedine preduzetničke, inovativne, naučne i privredne kapacitete i ostvare vezu sa lokalnim samoupravama, ali i lokalnim i regionalnim biznis centrima, inkubatorima i klasterima. Jedan od pozitivnih primjera postizanja sinergije biznisa, nauke i lokalne uprave je uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori – institucije koja će biti centralna u naučno-inovacionom ekosistemu u našoj zemlji.

Kao važno, ukazao  je na neophodnost postizanja dinamike u tranziciji poslovanja i privrede, ka privredi baziranoj na znanju. Dakle, potrebno je obezbijediti što više institucija za uspostavljanje saradnje, zajedničkih projekata, edukacije, razmjene ideja i poslovnih povezivanja, kako bi se što veći broj mladih ljudi usmjeravao ka inovacijama, kao svojoj poslovnoj šansi.

Tokom panela pod nazivom „Kriza ili kraj međunarodnog poretka kakav znamo“, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miloš Nikolić istakao je da se svjetski poredak oduvijek mijenjao, ali nikada brzinom i dinamikom kao danas, čime se nameće pitanje – šta uraditi povodom toga? Evropska unija i Zapadni Balkan moraju se prilagoditi promjenama, pa Evropska unija treba dalje da integriše Zapadni Balkan, kako bi se izbjegao rizik ugrožavanja stabilnosti zajednice.

U vezi sa navedenim, ocijenio je da bi EU trebalo da ubrza proceduru donošenja odluka, kao i da ima jasniju viziju budućnosti, što zahtijeva političke lidere spremne da preuzmu odgovornost i da vode procese do cilja.