subota, 30 mart 2019 17:35

Sastanak Stalnog komiteta PS NATO-a

Obrad Mišo Stanišić i Genci Nimanbegu učestvovali na sastanku

Proljećni sastanak Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine NATO-a održan je u Zagrebu, u Hrvatskoj, 30. marta 2019. godine, a uloga domaćina skupa, ovom prilikom, pripala je Stalnoj delegaciji Sabora Republike Hrvatske u PS NATO-u.

Saglasno Poslovniku o radu, sastanku prisustvuju predstavnici zemalja članica NATO-a i to šefovi stalnih delegacija, članovi Biroa i predsjedavajući komitetima, a ovom prilikom Stalnu delegaciju Skupštine Crne Gore činili su Obrad Mišo Stanišić, šef Delegacije, i član Genci Nimanbegu.

Sastanak  je, između ostalog, imao za cilj planiranje predstojećih aktivnosti PS NATO-a, razmatranje Nacrta deklaracija i izvještaja koji će biti predmet diskusije tokom predstojećeg Proljećnog zasijedanja,kao i niza finansijskih dokumenata koja tretiraju rad Parlamentarne skupštine. Pažnja učesnika, ovom prilikom, bila je posvećena i pitanju pitanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu.

Početak sastanka obilježila je sjednica sekretara delegacija, tokom koje su razmotrena organizaciono tehnička pitanja susreta, predstavljene teme koje će biti predmet razmatranja i dinamika rada predstojećeg skupa.

Pažnja učesnika data je i pitanjima članstva Republike Sjeverne Makedonije u zajednici Sjevernoatlantskih država, u kontekstu potvrđivanja Protokola o pristupanju te procedurama, kao i zastupljenosti tematike rodne ravnopravnosti u aktivnostima PS NATO-a, u protekloj 2018. godini.

Sastanak je otvorila je predsjednica Parlamentarne skupštine NATO Medlin Mun (Madeleinne Moon) Iz Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon uvodne riječi, rad sjednice, po utvrđenom dnevnom redu otpočeo je razmatranjem i izjašnjenjem delegata o Nacrtu zapisnika sa sjednice ovog radnog tijela od 18.novembra 2018. godine, tokom 64. godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, održanog u Halifaksu, u Kanadi.

Uslijedilo je razmatranje komentara generalnog sekretara NATO-a i predsjednika Sjevernoatlantskog savjeta, Jansa Stoltenberga (Jens Stoltenberg) na Političke preporuke PS NATO-a, usvojene 2018. godine, a potom diskusija predstavnika parlamenata zemalja članica NATO-a - članova delegacija.

U okviru sljedeće tačke dnevnog reda, sjednice učesnicima se obratio Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

U nastavku rada učesnicima su predstavljeni najnoviji podaci o aktivnostima i temama za postupanje tokom skupštinske 2019.godine, uz zajedničku ocjenu o važnosti pravovremenog prepoznavanje aktuelnih tema i skupštinskog razmatranja pitanja od značaja, te usvajanja odluka i preduzimanja drugih aktivnosti PS NATO-a.

Ovom prilikom, posebna pažnja je posvećena pitanju ulaska Sjeverne Makedonije u zajednicu Sjevernoatlantskih država. U vezi sa ovim, delegatima PS NATO-a su predstavljeni aktuelni podaci o dinamici potvrđivanja Protokola o pristupanju.

U okviru naredne tačke dnevnog reda, razmotreno je pitanje zastupljenosti tematike rodne ravnopravnosti u aktivnostima koje je Parlamentarna skupština sprovela u protekloj 2018. godini. Na temelju rasprave koja je uslijedila, učesnici sastanka su ponovno ukazali na važnost iznijete teme, uz konstataciju da je u proteklom radu PS NATO-a ovom pitanju posvetila pažnju. Takođe, konstatovano je da je iznijetoj temi i dalje neophodno posvetiti posebnu pažnju, pristupiti joj na sveobuhvatan i cjelovit način, i pitanje rodne ravnopravnosti nastaviti razmatrati kroz različite vidove aktivnosti.

Dio sastanka koji je uslijedilo bio je posvećen raspravi o finansijskim dokumentima i razmotreni su: Izvještaj generalnog sekretara o finansijskim iskazima za 2018. godinu; Izvještaj blagajnika i predlog za raspodjelu viška sredstava iz 2018. godine i tekuće finansijske godine; Izvještaj revizije finansijskih iskaza PS NATO-a i Fonda PS NATO-a za nepredviđene izdatke za 2018. godinu zaključno sa 31. decembrom koji je predstavio Herve Adrien Metzger, predsjednik Međunarodnog odbora revizora za NATO.

Nastavak sastanka obilježilo je predstavljanje najnovijih podataka i rasprava na temu „Finansijska odgovornost i transparentnost u NATO-u“, a predstavljena je i Izjava o internoj kontroli  kao i Pismo predstavljanja uprave u vezi sa finansijskim iskazima za 2018. godinu zaključno sa 31. decembrom 2018. godine. Završnicu ove tačke dnevnog reda obilježili su Finansijski iskazi nad kojima je izvršena revizija za 2018. godinu zaključno sa 31. decembrom 2018.godine, kao i Godišnji izvještaj Fonda PS NATO-a za nepredviđene izdatke za 2018. godinu, pod naslovom: „Finansijski iskazi nad kojima je izvršena revizija“.

U nastavku je uslijedila rasprava posvećena Predlogu za revidiranje Poslovnika Skupštine, a učesnicima je predstavljena Uporedna tabela važećeg i predloženog Poslovnika, u cilju što djelotvornije i efikasnije rasprave o tekstu Predloga.

U dijelu sastanka Stalnog komiteta posvećenom pitanjima budućih aktivnosti Parlamentarne skupštine NATO-a, dat je osvrt na raspored zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a i sjednica Stalnog komiteta.

 Delegatima PS NATO-a, za ovu priliku, detaljno su predstavljeni predstojeće Proljećno i 65. godišnje zasijedanje u 2019. godine.

Na marginama sastanka, šef Stalne delegacije Obrad Mišo Stanišić se susreo sa profesorom Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dr Radovanom Vukadinovićem.

Proljećni sastanak Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine NATO u 2019.godini danas završava svoj rad.