Sastanak predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode sa specijalnom izvjestiteljkom UN

Mjesto: Plava sala Skupštine Crne Gore


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa specijalnom izvjestiteljkom UN za trgovinu ljudima, posebno ženama i djecom Marijom Gracijom Đamarinaro.

Specijalna izvjestiteljka UN za trgovinu ljudima, posebno ženama i djecom boravi u Crnoj Gori od 4. do 8. novembra 2019. godine.

Cilj posjete Crnoj Gori je procjena stanja u oblasti trgovine ljudima i prikupljanje informacija iz prve ruke o aktivnostima koje se preduzimaju u borbi protiv trgovine ljudima, naročito o mjerama preduzetim u zaštiti ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i o uticaju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih anti-trafiking mjera usmjerenih ka žrtavama trgovine ljudima. Poseban akcenat biće na izazovima u pogledu implementacije međunarodnih i pravnih okvira o trgovini ljudima, naročito ženama i djecom.

U skladu sa njenim mandatom, specijalna izvjestiteljka obraća pažnju na brojna pitanja, uključujući:

- oblike i manifestacije trgovine ljudima, koji podrazumijevaju sve oblike trgovine, bez obzira na njihovu nacionalnu ili transnacionalnu prirodu i sve vrste eksploatacije, uključujući, ali se ne ograničavajući na seksualnu eksploataciju, radnu eksploataciju, eksploataciju u porodici, prisilno  prosjačenje, prisilni rad, ropstvo ili slične prakse i uklanjanje organa;

- zakonodavni, politički i institucionalni okvir, odnosno pravni okvir koji kriminalizuje trgovinu ljudima u skladu sa definicijom utvrđenom Protokolom za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima i nacionalnim strategijama i mehanizmima saradnje u borbi protiv trgovine ljudima i pružanje pomoći žrtvama;

- ranu podršku koja uključuje ranu identifikaciju i pomoć žrtvama trgovine ljudima, sa posebnim naglaskom na bezuslovnu prirodu takve podrške žrtvama koje učestvuju u krivičnom postupku; 

- pristup efikasnom pravnom lijeku, naknadi štete i posebno obeštećenje žrtvama i druge mjere koje imaju za cilj socijalnu inkluziju preživjelih;

- istragu, krivično gonjenje i kažnjavanje počinilaca i prava žrtava u krivičnom postupku, uključujući načelo nekažnjivosti žrtava trgovine ljudima za krivična djela počinjena tokom ili kao posljedica trgovine ljudima;

- mjere usmjerene na sprečavanje trgovine ljudima i naročito intervencije usmjerene na identifikovane ranjive grupe;

- saradnju i partnerstva, naročito u pogledu prekograničnih slučajeva, ali i saradnju sa drugim akterima, kao što je privatni sektor u borbi protiv trgovine ljudima.

Tokom posjete Crnoj Gori specijalna izvjestiteljka će održati sastanke sa predstavnicima: Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za zapošljavanje, Uprave policije, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Višeg državnog tužilaštva. Takođe, posjetiće Prihvatne centre za migrante u Spužu i na Koniku kako bi izvršila procjenu izazova na identifikaciji i pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima u okviru mješovitih migracija.

Na kraju posjete, specijalna izvjestiteljka će na pres konferenciji predstaviti preliminarne nalaze posjete, a zvaničan Izvještaj biće predstavljen na sjednici Savjeta UN za ljudska prava u junu 2020. godine.

Sastanak će se održati u 11 sati i 15 minuta u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.

Nakon Sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.

Event Properties

Početak događaja 06.11.2019. 11:15h
Kraj događaja 06.11.2019. 12:15h