Sastanak predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju

Lokacija: Plava sala


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju Emilom Atanasovskim i Ivanom Radojevićem i ekspertima zaduženim za izradu izvještaja o post-zakonodavnom nadzoru (PLS) za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Danijelom Božović i Pavlom Dimitrijevićem.

            Sastanak se održava na zahtjev predstavnika Vesminsterske fondacije za demokratiju i eksperata, u skladu sa zaključkom sa Trećeg sastanka Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost (HUGEN), održanog u Tirani 4. i 5. februara 2020.

            Na sastanaku će biti riječi o prvim realizovanim koracima iz PLS metodologije, odnosno o tome koji akteri moraju biti konsultovani u procesu, koji primarni izvori informacija će biti korišćeni u procesu i o bližem definisanju istraživačkih pitanja koja će utvrditi okvir budućeg PLS izvještaja.

            Podsjećanja radi, Odbor za ljudska prava i slobode u okviru aktivnosti u HUGEN-u predložio je sprovođenje post-zakonodavnog nadzora za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (''Službeni list CG'', broj 35/15), što je prihvaćeno od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), koja od aprila 2019. do novembra 2021. godine realizuje Projekat „Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim  pravima na Zapadnom Balkanu”. U januaru 2020. WFD je putem javnog poziva izabrala istraživače Danijelu Božović i Pavla Dimitrijevića koji će sprovoditi relevantno istraživanje u postupku post-zakonodavnog nadzora za ovaj Zakon. U okviru svojih aktivnosti, istraživači će prikupljati neophodne informacije i podatke o primjeni Zakona, organizovati direktne konsultacije sa identifikovanim subjektima i do kraja mjeseca aprila 2020. sačiniti PLS izvještaj o Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom sa preporukama. Takodje, učestvovaće na sjednicama Odbora/Skupštine kako bi prezentovali i diskutovali o nalazima iz PLS izvještaja.

            U toku PLS procesa poseban akcenat biće na sledećim aspektima primjene Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom:

- analiziranje primjene člana 21 Zakona; određivanje stvarnog stanja sa stanovišta poštovanja prava lica, u konkretnom slučaju, djece sa invaliditetom na vaspitanje, obrazovanje i stručno osposobljavanje;

- analiziranje u kojoj mjeri je licima sa invaliditetom omogućeno da: vrše izbor obrazovnog programa i upis i pristup i boravak u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, u skladu sa njegovim mogućnostima; prate nastavu i da im se provjerava znanje, kao i da učestvuju u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, uključujući i učešće u vannastavnim aktivnostima i takmičenjima;

- vršenje nadzora u kojoj mjeri i obimu se preduzimaju posebne mjere za uspostavljanje i pružanje individualizovane podrške za nesmetano praćenje nastave i provjeru znanja, kao i učešće u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, uključujući i učešće u vannastavnim aktivnostima i takmičenjima.

 

Event Properties

Početak događaja 18.02.2020. 12:00h
Kraj događaja 18.02.2020. 14:00h