84. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


 

Dnevni red:

 

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
  1. Pokretanje postupka za utvrđivanje Predloga kandidata za dva člana Komisije za koncesije Crne Gore, iz reda uglednih stručnjaka;
  1. Razmatranje Inicijative Ministarstva za ljudska i manjinska prava za pokretanje postupka za izmjenu Odluke o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje,
    broj 00-63-14/19-347 od 4. decembra 2019. godine;
  1. Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora za 2019. godinu;
  2. Plan rada Administrativnog odbora za 2020. godinu; i
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 12.03.2020. 13:00h
Kraj događaja 12.03.2020. 15:00h