ODGOĐENA - 57. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Mjesto: Plava sala

DNEVNI RED
Usvajanje Zapisnika sa:
- 55. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 27. februara 2020. godine
- 56. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 5. marta 2020. godine

 

  1. Plan aktivnosti (predlog) Odbora za ljudska prava i slobode za 2020. godinu;

 

  1. Informacije o aktivnostima predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode u februaru 2020. godine:
  • Informacija sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnica Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa ekspertkinjama koje sprovode nezavisnu evaluaciju Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021. koji predstavlja osnov za saradnju između UNICEF-a i Vlade Crne Gore, održanog u Podgorici 13. februara 2020. godine;
  • Informacija sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa predstavnikom Vestminsterske fondacije za demokratiju Ivanom Radojevićem i ekspertom zaduženim za izradu izvještaja o post-zakonodavnom nadzoru (PLS) za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Pavlom Dimitrijevićem, održanog u Podgorici 18. februara 2020. godine;
  • Informacija sa Okruglog stola “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru”, održanog u Podgorici 28. februara 2020. godine;
  1. Tekuća pitanja.

 

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, donošenjem Plana aktivnosti za 2020. godinu Odbor za ljudska prava i slobode nastavlja uspostavljenu praksu, započetu donošenjem Plana aktivnosti Odbora za period od decembra 2010. do oktobra 2011. godine, sa ciljem da se doprinese planskom, sistematskom i koordinisanom djelovanju radi što efikasnijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza koje nas očekuju na putu evropskih integracija.

Tokom 2020. godine Odbor za ljudska prava i slobode nastaviće realizaciju aktivnosti u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije obaveza utvrđenih revidiranim akcionim planovima Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24 kako bi, shodno svojoj nadležnosti, Odbor dao doprinos ispunjenju preporuka Evropske komisije i izgradnji efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2020. godinu sačinjen je na osnovu:

- Programa rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu,

- aktivnosti Skupštine Crne Gore i

- jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2019. godinu.

Polazeći od obaveze daljeg snaženja Odbora za ljudska prava i slobode i kontinuiteta s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom periodu, posebnu pažnju u ovoj godini, Odbor će posvetiti aktivnostima i nadležnim institucijama koje treba da obezbijede veću efikasnost u oblasti: zaštite od diskriminacije, prevencije torture, zaštite prava lica lišenih slobode, zaštite ličnih podataka, prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na prava djece sa teškoćama u razvoju i zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta, zbog čega je u Planu aktivnosti za 2020. godinu akcenat usmjeren na aktivnosti koje se odnose na:

- implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora (čl. 68, 73, 75 i 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore);

- zaštitu od diskriminacije,

- prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT),

- zaštitu prava lica lišenih slobode;

- zaštitu ličnih podataka;

- zaštitu prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu sa teškoćama u razvoju;

- zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta i

- intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda,  savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj saradnji i nastavkom saradnje koju Odbor ima sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata, kao  i učešćem članova Odbora na seminarima, konferencijama i drugim međunarodnim aktivnostima, na poziv međunarodnih organizacija, u skladu sa čl. 208, 209 i 210 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Kao i prethodnih godina, Odbor će u svom radu zadržati multisektorski pristup i nastaviti saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima koji se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom, a jedan broj aktivnosti, kroz institute kontrolne funkcije Skupštine, posvetiće praćenju implementacije zakona i realizacije zaključaka Skupštine, u nadležnosti ovog Odbora.

 

Predlog plana aktivnosti Odbora za 2020. godinu biće dostavljen u elektronskoj formi članovima Odbora i na još oko 40 adresa radi davanja predloga, primjedbi i sugestija Sekretarijatu Odbora, do 13. marta 2020. godine, koji će biti predstavljeni na 57. sjednici Odbora, u proširenom sastavu (relevantni predstavnici političkog sistema Crne Gore, međunarodnih organizacija sa sjedištem u CG, uz prisustvo predstavnika Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori), kako bi nakon razmatranja predloga, primjedbi i sugestija isti usvojili.

 

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

- zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, mr Siniša Bjeković,

- potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, Zoran Pažin,

- ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,

- ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,

- ministar prosvjete, dr Damir Šehović.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef  Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav;

Međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori:

- OEBS- šefica Misije, ambasadorka Maryse Daviet,

- rezidentna koordinatorka Sistema Ujedinjenih nacija, Fiona McCluney,

- savjetnica UN za ljudska prava, Anjet Lanting,

- UNDP- predstavnica za Crnu Goru, Daniela Gasparikova,

- UNICEF- šef  Predstavništva, Osama Makkawi Khogali,

- UNHCR - predstavnica za Crnu Goru Roberta Montevecchi i

NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović.

- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, izvršni direktor Milisav Korać,

- Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, izvršna direktorica Marina Vujačić,

- „Centar za prava djeteta“, direktorica Rajka Cica Perović.

Od učesnika, pozvanih da učestvuju u radu sjednice Odbora, očekuje se da svojim predlozima tema doprinesu sadržajnijem Planu aktivnosti, kako bi se zadaci Crne Gore iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom uspješno realizovali tokom godine.

Event Properties

Početak događaja 17.03.2020. 13:00h
Kraj događaja 17.03.2020. 15:00h