53. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Mjesto: Plava sala

D N E V N  I    R  E  D:

Usvajanje Zapisnika sa:

- 47. sjednice Odbora, održane 9. decembra 2019. godine;
- 48. sjednice Odbora, održane 11. decembra 2019. godine;
- 50. sjednice Odbora, održane 23. decembra 2019. godine;
- 51. sjednice Odbora, održane 26. decembra 2019. godine;
- 52. sjednice Odbora, održane 26. decembra 2019. godine;

 

 1. Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 01.01-31.07.2019. godine (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore);

 

 1. Izvještaj (sa Predlogom zaključka Skupštini- član 77 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore) Odbora za ljudska prava i slobode o Kontrolnom saslušanju ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i ministarke javne uprave Suzane Pribilović na temu “Realizacija Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. i Preporuka sadržanih u Analizi usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na:

- Praćenje realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 35/15 i Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 37/17“, održanom 11. decembra 2019. godine;

 

 1. Donošenje Zaključka Odbora za ljudska prava i slobode o realizaciji Studijske posjete Odbora Parlamentu Poljske- Sejmu, utvrđene Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019/2020. godinu;

 

 1. Informacije o aktivnostima predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode, realizovanim u periodu od 1. decembra 2019. do 5. februara 2020. godine:
 • Informacija o učešću članice Odbora za ljudska prava i slobode dr Ljiljane Đurašković na Okruglom stolu „Učešće lica sa invaliditetom u političkom i javnom životu'', održanom u Podgorici 2. decembra 2019. godine;
 • Informacija o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Mirsada Murića na Konferenciji „Poštovanje ljudskih prava lica sa intelektualnim smetnjama“, održanoj u Podgorici 10. decembra 2019. godine;
 • Informacija sa Sastanka predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa Delegacijom Komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike, održanog u Podgorici 13. decembra 2019. godine;
 • Informacija o Posjeti predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i lokalnom Udruženju roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, održanoj 17. decembra 2019. godine;
 • Informacija sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa Angelom Longo, programskom menadžerkom Odsjeka Savjeta Evrope za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje i Ninoslavom Mladenovićem, regionalnim koordinatorom projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“, održanog u Podgorici 23. januara 2020. godine;
 • Informacija sa Konferencije Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održane povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta u Podgorici, 27. januara 2020. godine;
 • Informacija sa Trećeg sastanka Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN), održanog u Tirani 4. i 5. februara 2020. godine;
 1. Tekuća pitanja.

                                                                       

 

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu:

 ''U oblasti temeljnih prava, Crna Gora je dodatno uskladila svoje zakonodavstvo sa standardima EU. Kapaciteti kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Nacionalnog preventivnog mehanizma su se poboljšali, ali je potrebno još raditi na jačanju institucionalnog okvira i djelotvornoj zaštiti ljudskih prava. Crna Gora treba da obezbijedi da postoje adekvatni institucionalni mehanizmi za zaštitu posebno osjetljivih grupa od diskriminacije. Implementacija zakonodavstva ostaje slaba, a institucionalne kapacitete za ljudska prava treba ojačati. Romska i egipćanska manjina i dalje je najugroženija zajednica, najviše izložena diskriminaciji. Rodno-zasnovano nasilje i nasilje nad djecom ostaju pitanja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost.'' (str. 4 Prevoda Izvještaja);

                ''Temeljna prava

Kapacitet Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) i dalje je ojačan, kao i ukupna svijest o međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava, naročito o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP). Ostaje da se ostvari dalji napredak u usklađivanju zakonodavstva sa međunarodnim i evropsko-unijskim standardima u oblasti ljudskih prava, uključujući i oblast sprečavanja diskriminacije lica sa invaliditetom. Sprovođenje zakonodavstva i dalje je izazov, a institucionalne kapacitete  za ljudska prava i dalje treba značajno ojačati. Crna Gora tek treba da obezbijedi adekvatne institucionalne mehanizme za zaštitu posebno osjetljivih grupa od diskriminacije. Romska i egipćanska manjina i dalje su najugroženija zajednica i najviše izložena diskriminaciji. Nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti i nasilje nad djecom ostaju pitanja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Da bi se riješili ovi nedostaci, Crna Gora treba naročito da:

dalje ojača institucije za ljudska prava i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, i da poveća njihovo poznavanje međunarodnih i evropskih standarda u oblasti ljudskih prava;

ojača primjenu i zaštitu ljudskih prava i obezbijedi djelotvornu zaštitu žrtava povreda ljudskih prava i tako što će obezbijediti djelotovorne istrage zlostavljanja koje počine organi za sprovođenje zakona i slučajeva smrtnih ishoda i fizičkih napada na fizička lica, u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP);

- obezbijedi djelotvorno sprovođenje politika iz oblasti temeljnih prava o rodnoj ravnopravnosti, prava djeteta i prava Roma, te prava lica sa invaliditetom, obezbjeđivanjem dovoljno sredstava iz budžeta za sprovođenje politika, poboljšanje kapaciteta nadležnih institucija i povećanje njihove međuinstitucionalne koordinacije.

Kada je riječ o međunarodnim instrumentima za ljudska prava, nije bilo novih ratifikacija. Crna Gora još uvijek treba da ratifikuje Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i njihovih porodica (ICRMW) koja je potpisana 2006. godine.

Crna Gora je nastavila dijalog i saradnju sa međunarodnim organizacijama za ljudska prava i tijelima za monitoring, naročito Ujedinjenih nacija (UN) i Savjeta Evrope (SE). U junu 2018. godine Savjet za ljudska prava UN usvojio je Izvještaj za Crnu Goru u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda (treći ciklus). Od 169 preporuka Crna Gora je prihvatila 7, notirala 3 i izrazila da smatra da su 144 preporuke već realizovane ili u procesu realizacije, dok ostale nisu realizovane. Komitet za prava djeteta UN usvojio je zaključna zapažanja o Crnoj Gori u junu 2018. godine. U septembru 2018. godine Komitet UN za eliminaciju rasne diskriminacije takođe je usvojio zaključna zapažanja o Crnoj Gori. U oktobru 2018. godine Grupa eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) Savjeta Evrope objavila je svoj prvi izvještaj iz evaluacije Crne Gore. U februaru 2019. godine, Evropski komitet za sprečavanje torture i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja (CPT) objavio je svoj četvrti periodični izvještaj o Crnoj Gori.

 Crna Gora nastavila je da obezbjeđuje dobar nivo saradnje s Evropskim sudom za ljudska prava i nijedna od presuda Suda u odnosu na Crnu Goru nije predmet postupka pojačanog nadzora. Vlada nastavlja da zaključuje prijateljska poravnanja u predmetima koji se odnose na dužinu postupka i neizvršenje domaćih odluka. Crna Gora još nije posmatrač u Agenciji za temeljna prava, ali je izrazila interesovanje da postane. Tokom 2018. godine ESLJP je donio 13 presuda protiv Crne Gore. Većina ih se odnosila na član 6 EKLJP (pravo na pravično suđenje), dvije su se odnosile na član 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), dvije na član 1 Protokola br. 1 (pravo na imovinu), dok se jedna odnosila na član 13 (djelotvorni pravni lijek). Povrede su utvrđene u 11 od ovih predmeta. Tokom 2018. godine ukupno je 318 novih predstavki dodijeljeno tijelu Savjeta Evrope za odlučivanje, a 119 predstavki je krajem godine bilo neriješeno pred Sudom. Ukupna svijest o institucijama i pravima koja štiti Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) je u porastu. Poboljšanja su i dalje potrebna kada je riječ o primjeni standarda ESLJP i kvalitetu obrazloženja odluka koje se odnose na njih.

Što se tiče unapređenja i sprovođenja ljudskih prava, Crna Gora ima Ministarstvo za ljudska prava i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda koji je akreditovan sa statusom B od strane Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI). Obje ove institucije dobile su pomoć za jačanje svojih kapaciteta. Kapacitet Ministarstva za ljudska prava i dalje je ograničen i treba da se dalje ojača. Vidljivost kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, proaktivno djelovanje i produktivnost dalje su se poboljšali, kao i djelotvornije propratne aktivnosti. Tokom 2018. godine zaposlena su četiri dodatna službenika. Broj prijavljenih slučajeva nastavio je da raste, što bi mogao biti pokazatelj sve većeg povjerenja građana u ovu instituciju. Saradnja sa organizacijama civilnog društva ostaje pozitivna, naročito u oblasti borbe protiv diskriminacije; međutim treba da se usvoji sistematičniji i strukturiraniji pristup proaktivnom djelovanju prema građanima. Finansijska sredstva koja se obezbjeđuju za Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava i kancelariju Zaštitnika nisu dovoljna da oni mogu svoje poslove efikasno da obavljaju.  (str. 25 i 26 Prevoda Izvještaja)           

''U oblasti zabrane diskriminacije, pravni okvir je u velikoj mjeri u skladu sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima, ali nedostaje sveobuhvatna strategija. Sudski predmeti i dalje su rijetkost i veoma ograničen broj predmeta pokreću nadležne inspekcijske službe. I dalje se najčešće prijavljuje diskriminacija u zapošljavanju na osnovu političke pripadnosti. Rad institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u ovoj oblasti poboljšan je, ali njihovi kapaciteti treba dalje da se jačaju u oblasti prikupljanja podataka jer ne postoji jednoobrazna baza podataka pritužbi i predmeta vezanih za diskriminaciju. Pravni okvir vezan za govor mržnje, generalno gledano, u skladu je sa standardima EU, ali broj predmeta govora mržnje u kojima je došlo do krivičnog gonjenja i dalje je mali. Treba da se poboljšaju aktivnosti institucija vezane za takve predmete, uključujući i aktivnosti organa za sprovođenje zakona i pravosuđe.'' (strana 30 Prevoda Izvještaja),

Odbor će, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotriti Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 01.01-31.07.2019. godine.

 Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

 • zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, mr Siniša Bjeković,
 • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka.

 

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo  Orav,

- Misije OEBS-a u Crnoj Gori, šefica Misije, ambasadorka Maryse Daviet,

- Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, savjetnica UN za ljudska prava Anjet Lanting,

NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

“Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović.

Event Properties

Početak događaja 12.02.2020. 10:00h
Kraj događaja 12.02.2020. 12:00h